REGMAR

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll extra bolagsstämma den 8 januari 2021.

Stämman fattade följande beslut:

Emission av konvertibler

Beslutades om att uppta konvertibelt lån om högst 3 010 000 kronor genom emission av högst 43 000 000 konvertibler enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets större aktieägare samt till Bolagets ledning och styrelse. Det föreslås ingen gräns för hur mycket som var och en av dessa får teckna.

2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att genom emissionen tillföra bolaget nödvändigt kapital i närtid samt till en lägre kostnad än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

3. Teckning av konvertibler sker genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 8 januari 2021 till och med den 22 januari 2021.

4. Konvertiblerna ska betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av konvertibler.

5. De nya konvertiblerna emitteras till en kurs om 0,07 kronor per konvertibel. Teckningskursen motsvarar nominellt belopp och motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde.

6. Lånet ska förfalla till betalning den 31 januari 2022 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 31 januari 2021 till och med den 31 januari 2022 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget. Varje konvertibel ger rätt att konvertera till en (1 ) ny aktie i Bolaget till en konverteringskurs om 0,07 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Vid eventuell konvertering tillförs bolaget en ersättning som för varje aktie som lämnas i utbyte överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde. Det överstigande beloppet ska överföras til den fria överkursfonden i sin helhet.

7. Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 860 000 kronor.

8. Konvertiblerna ska löpa med en fast årlig ränta om 8 procent.

9. De nya aktier som tillkommer till följd av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konverteringen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Noterades att beslutet var enhälligt.

Ny ledamot i styrelsen

Stämman beslutade att Joachim Kamph väljs till ny ledamot av styrelsen och ersätter därmed Eva Lunderqvist. Eva Lunderqvist har på egen begäran avböjt omval pga ny tjänst som VD vilket ger en hög arbetsbelastning.

Styrelsen består nu av Sverker Littorin (ordförande), Mats Jakobsson, Anders Petersen och Joachim Kamph.

Joachim Kamph är delägare och VD i dotterbolaget Nexar Football AB.

Noterades att beslutet var enhälligt.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2021 kl 11:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

210108_XStamma.pdf

Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83