REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 oktober 2023, kl. 10.30 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 oktober 2023, och dels senast den 24 oktober 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till Nexar Group AB, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller per e-post till [email protected].  Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuella biträden.

Ombud

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken den 20 oktober 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 24 oktober 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av styrelse
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 6 - Val av styrelse

Följande personer föreslås omväljas - Mats Jakobsson, Anders Petersen och Joachim Kamph. Fullständigt förslag till styrelse kommer att presenteras på stämman.

Upplysningar

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Bolaget har 24 984 351 aktier och röster

Nexar Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB
telefon: +46 709 95 63 83, epost: [email protected] 

Anders Petersen, CFO Nexar Group AB
telefon +45 2620 0696, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt företag med tv-format inom fotboll, sport- och spelarmanagement med kontor i Sverige. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital - tv, tv och radio. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83