Kallelse till extra bolagsstämma i Nexar Group

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ) org. nr 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 mars 2018, kl. 14.00, konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 mars 2018, och dels senast torsdagen den 22 mars 2018 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till bolagets adress Nexar Group AB, Sturegatan 46, 3tr, 114 36 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 21 mars 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Förslag till beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)
9. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
10. Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7
För att möjliggöra ytterligare emission i bolaget enligt punkt 8 och för att uppdatera § 11 med anledning av nytt namn på författning föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 585 000 kronor och högst 2 340 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 3 900 000 stycken och högst 15 600 000 stycken.

§11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument."

Föreslagen lydelse:

"§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken.

§11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

Punkt 8
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 25 396 448 aktier och 25 396 448 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna sju (7) units. Teckningskursen är fyrtio (40) öre per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 3 april 2018.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 5 april - 24 april 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om fyrtioåtta (48) öre per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 15 nov-15 dec 2018.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3 809 467,2 kronor genom utgivande av högst 25 396 448 aktier. Förslaget medför vidare att högst 25 396 448 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 12 698 224 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 1 904 733,6 kronor.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 9
I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen enligt punkt 8, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman fatta beslut om emission av ytterligare sammanlagt högst 10 000 000 aktier och 10 000 000 teckningsoptioner (units) till en emissionskurs om 0,40 kr per unit. Skälet till förslaget är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen, om detta bedöms eftersträvansvärt och att kunna emittera aktier och teckningsoptioner till garanter i företrädesemissionen. Emission ska kunna ske utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och får förenas med villkor om att tecknade aktie kan betalas genom kvittning.

Punkt 10
Styrelsen föreslår att stämma fattar beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 3 200 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Nexar Group AB helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna skall emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista senast 30 april 2018.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2020 Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande 0,55 kr. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 480 000 kronor.

Överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma VD, ledande befattningshavare anställda och konsulter i Bolaget.

Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv. Tilldelning kan ske i följande kategorier.   

Kategori Min antal Max antal teckningsoptioner per befattningshavare
Verkställande direktör och CFO 2 högst 950 000
Andra ledande befattningshavare 2 högst 400 000
Övriga anställda och konsulter 5 högst 100 000
Totalt 9 högst 3 200 000

 

Förvärvsberättigad skall äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Överlåtelse av teckningsoptioner skall ske mot ett vederlag beräknad enligt Black & Scholes. Om inte alla teckningsoptioner förvärvas skall kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget. Styrelsen i Bolaget skall ha rätt att besluta att överlåta sådana teckningsoptioner till eventuella nya ledande befattningshavare, konsulter eller andra nyckelpersoner.

Överlåtelse av teckningsoptioner enligt detta program får inte ske med ett högre antal än vad som svarar till en utspädning om högst 7,5 %.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medarbetare genom en egen investering skall ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 10 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga från och med den 13 mars 2018.

I bolaget finns totalt 7 256 128 aktier och röster.

Stockholm i februari 2018
Nexar Group AB (publ)
Styrelsen

2018-02-27

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar
Nexars affärsidé är att producera och marknadsföra talangtävlingar kombinerat med utveckling och management av artister. Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande "reality show" i kombination med kontraktering av nya talanger. Tävlingen, som är öppen för bidrag från hela världen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83