REGMAR

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2020 kl 10.00 på bolagets kontor på Sturegatan 46, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman har den aktieägare som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 18 september 2020, dels anmäler sin avsikt att delta på extra bolagsstämman senast tisdagen den 22 september 2020. Anmälan sker till bolaget under adress Nexar Group AB, Sturegatan 46, 114 36 Stockholm eller per e-post: [email protected].

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. På grund av Coronatider och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering vill vi särskilt upplysa om att aktieägarna har en möjlighet att göra sin röst hörd via fullmakt. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 22 september 2020. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Förslag till beslut om överlåtelse av Bolagets fyra dotterbolag.

8. Stämmans avslutande.

Förslag till Beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta att Bolagets styrelse ska bemyndigas att överlåta Bolagets fyra dotterbolag; Nexar Productions SL, Nexar Music Ltd, Nexar Entertainment Ltd och Nexar Football AB. Överlåtelsen av dessa verksamheter innebär att samtliga anställda, tillgångar, rättigheter, banklån, skulder och avtal övertas av Köparen. Nexar Group AB och Mavshack AB, listat på Nasdaq First North, har tecknat en avsiktsförklaring där Mavshack avser förvärva Nexars aktier i dotterbolagen. Köpeskillingen är 8 MSEK. Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal senast i oktober 2020. Due diligens kommer att genomföras i dotterbolagen och avsikten är att transaktionen ska slutföras under fjärde kvartalet 2020.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsens förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets kontor, Sturegatan 46, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.nexargroup.se från och med måndagen den 14 september 2020 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga av ovanstående handlingar kommer att framläggas på den extra bolagsstämman.

____________________

Stockholm i september 2020
Nexar Group AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2020 kl 19:10.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83