REGMAR

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ) org. nr 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 januari 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 8 januari 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman, genom poströstning, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 28 december 2020, och dels senast den 7 januari 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Nexar Group AB, Mailbox 302, 111 73 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 28 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter måndagen den 28 december 2020 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Nexar Group AB, Mailbox 302, 111 73 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 7 januari 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 29 december 2020, till Nexar Group AB, Mailbox 302, 111 73 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på koncernens hemsida www.nexargroup.se senast den 3 januari 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Framläggande och godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Förslag till beslut om emission av konvertibler

8. Förslag till beslut angående val av ny styrelseledamot

9. Stämmans avslutande


Förslag till beslut m.m.

Punkt 1

Styrelsen föreslår Sverker Littorin som ordförande vid den extra bolagsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2

Styrelsen föreslår Mats Jakobsson och Anders Petersen, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolagets ledning, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att uppta konvertibelt lån om högst 3 010 000 kronor genom emission av högst 43 000 000 konvertibler enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets större aktieägare samt till Bolagets ledning och styrelse. Det föreslås ingen gräns för hur mycket som var och en av dessa får teckna.

2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens bedömning är möjligt att genom emissionen tillföra bolaget nödvändigt kapital i närtid samt till en lägre kostnad än om dessa erbjuds samtliga befintliga aktieägare.

3. Teckning av konvertibler sker genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 8 januari 2021 till och med den 22 januari 2021.

4. Konvertiblerna ska betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av konvertibler.

5. De nya konvertiblerna emitteras till en kurs om 0,07 kronor per konvertibel. Teckningskursen motsvarar nominellt belopp och motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde.

6. Lånet ska förfalla till betalning den 31 januari 2022 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 31 januari 2021 till och med den 31 januari 2022 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget. Varje konvertibel ger rätt att konvertera till en (1 ) ny aktie i Bolaget till en konverteringskurs om 0,07 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,02 kronor. Vid eventuell konvertering tillförs bolaget en ersättning som för varje aktie som lämnas i utbyte överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde. Det överstigande beloppet ska överföras til den fria överkursfonden i sin helhet.

7. Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 860 000 kronor.

8. Konvertiblerna ska löpa med en fast årlig ränta om 8 procent.

9. De nya aktier som tillkommer till följd av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konverteringen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att Joachim Kamph skall väljas till ny ledamot av styrelsen och ersätter därmed Eva Lunderqvist. Eva Lunderqvist har på egen begäran avböjt omval pga ny tjänst som VD vilket ger en hög arbetsbelastning. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Sverker Littorin (ordförande), Mats Jakobsson, Anders Petersen och Joachim Kamph.

Joachim Kamph är delägare och verksamhetsansvarig i dotterbolaget Nexar Football AB.

Upplysningar och handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan.

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Kopior av handlingarna inför stämman sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

___________________________
Stockholm i december 2020
Nexar Group AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2020 kl 20:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

1_201221_Kallelse.pdf

Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83