REG

Kallelse till årsstämma i Nexar Group AB (publ)

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024, kl. 10.00 på Artillerigatan 6 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 19 juni 2024, dels senast den 24 juni 2024 anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till Nexar Group AB, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 juni 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.


Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 11. Val till styrelsen och av revisor
 12. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
 13. Beslut om
  a) ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier) och
  b) sammanläggning av aktier
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att Bolaget ska ha en revisor, att som ledamöter omvälja Thomas Flinck, Mats Jakobsson, Anders Petersen samt Joachim Kamph. Thomas Flinck föreslås omväljas till ordförande. Det föreslås att Johan Isbrand omväljs som revisor.

Arvode till ordinarie ledamöter föreslås utgå med ett prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp. Ledamöter som arbetar i Bolaget, antingen via anställning eller som konsult, erhåller inget styrelsearvode. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsens ordförande att avstå från 30% av beslutat arvode. Ledamöter som arbetar i Bolaget, antingen via anställning eller som konsult, erhåller inget styrelsearvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill årsstämman, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 13 - Beslut om a) ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier) och b) sammanläggning av aktier

Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) - b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut.

a) Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om antal aktier enligt följande.

Nuvarande lydelse:

"§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 18 000 000 stycken och högst 72 000 000 stycken."

Föreslagen lydelse:

"§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 720 000 stycken och högst 2 880 000 stycken."

b) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:25 genom att 25 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av Bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-24 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 25, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Övriga upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 12 - 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nexargroup.se, från och med den 7 juni 2024. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 31 803 397 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Nexar Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD Nexar Group AB telefon +46 709 95 63 83, epost: [email protected]

Anders Petersen, CFO Nexar Group AB telefon +45 2620 0696, epost: [email protected]

Om Nexar
Nexar med huvudkontor i Sverige, är ett företag som utvecklar Tv-format, främst inom fotboll men också andra sportgrenar. Bolaget arbetar även med spelarmanagement för unga talangfulla fotbollsspelare främst från Afrika. Bolaget har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat bl.a. reality programmet Football Dreamz. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83