REGMAR

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 29 april 2021.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 april 2021, och dels senast den 28 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 21 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 23 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Nexar Group AB, Mailbox 302, 111 73 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 28 april 2021.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Ombud m m

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.nexargroup.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast måndagen den 19 april 2021, till Nexar Group AB, Mailbox 302, 111 73 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.nexargroup.se senast lördagen den 24 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av justeringsperson

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

10. Val till styrelsen och av revisor

11. Beslut om apportemission

12. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner


Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Större aktieägare i Bolaget föreslår att Sverker Littorin väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 4 - Val av justeringsperson

Större aktieägare i Bolaget föreslår att Mats Jakobsson väljs till justeringsperson. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 8 - 10 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, att som ledamöter omvälja Sverker Littorin, Mats Jakobsson, Anders Petersen och Joachim Kamph. Sverker Littorin föreslås väljas till ordförande. Det föreslås att Mazars AB omväljs som revisor. Arvode till ordinarie ledamöter föreslås utgå med ett prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med två prisbasbelopp. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsens ordförande att avstå från 30% av beslutat arvode. Ledamöter som arbetar i Bolaget, antingen via anställning eller som konsult, erhåller inget styrelsearvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Beslut om apportemission
Bolaget äger 68,5 % av aktierna i dotterbolaget Nexar Football AB. Resterande 31,5 % (motsvarande 3 150 aktier) ägs av styrelseledamoten Joachim Kamph. I syfte att strukturera om ägandet i koncernen föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om en apportemission av 10 000 000 aktier och 7 000 000 teckningsoptioner i Bolaget. Teckningskursen är 0,095 kr per aktie och vederlaget som ska erläggas för varje teckningsoption uppgår till 0,007 kronor och ska erläggas genom apport av 3 150 aktier i Nexar Football AB. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden 3 januari - 29 april 2022 teckna en ny aktie för 0,12 kronor. Teckning och betalning för tecknade aktier och teckningsoptioner ska ske senast den 7 maj 2021. Till den del teckningskurserna överstiger kvotvärdet ska den föras till den fria överkursfonden.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med 200 000 kronor genom utgivande av högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital ökas med ytterligare högst 140 000 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Sedvanlig omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Joachim Kamph har inte deltagit i beredning av förslaget.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. I den mån bemyndigandet utnyttjas för ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.nexargroup.se, från och med den 8 april 2021. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster
Bolaget har 131 714 950 aktier och röster.

___________________________
Stockholm i mars 2021
Nexar Group AB (publ), Styrelsen

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 14:55.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

1_210331_Kallelse.pdf

Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83