KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl 16.30 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

Anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 9 maj 2019, dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast torsdagen den 9 maj 2019, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Nexar Group AB, Sturegatan 46, 114 36 Stockholm eller per e-post: [email protected].

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 9 maj 2019. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Anförande av verkställande direktören
 9.  Beslut
  a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen.
 13. Val av revisor.
 14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 15. Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till Beslut

Punkt 9b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets resultat överföres i ny räkning.

Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 20 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra. 

Punkt 15
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 4 413 700 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Nexar Group AB helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna skall emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista senast 30 juni 2019.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2020 Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande 0,27 kr. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 88 274 kronor.

Överlåtelse av teckningsoptioner
Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma VD, ledande befattningshavare anställda och konsulter i Bolaget.

Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv. Tilldelning kan ske i följande kategorier.

Kategori Antal Max antal teckningsoptioner
per befattningshavare
Verkställande direktör och CFO 2 högst 1 500 000
Andra ledande befattningshavare 4 högst 500 000
Övriga anställda och konsulter 4 högst 200 000
Totalt 9 högst 4 413 700

Förvärvsberättigad skall äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Överlåtelse av teckningsoptioner skall ske mot ett vederlag beräknad enligt Black & Scholes. Om inte alla teckningsoptioner förvärvas skall kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget. Styrelsen i Bolaget skall ha rätt att besluta att överlåta sådana teckningsoptioner till eventuella nya ledande befattningshavare, konsulter eller andra nyckelpersoner.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medarbetare genom en egen investering skall ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal. Extra bolagsstämman den 27 mars 2018 beslutade om överlåtelse av teckningsoptioner liknande detta program till ett antal som svarade till en total utspädning om högst 7,5%. Bolaget har därefter gjort en nyemission under mars 2019, vilket inneburit att dessa teckningsoptioner blivit utspäda och nu endast står för en eventuell utspädning om 2,5%. Styrelsen föreslår därför stämman att fatta ett beslut om att ge ut nya teckningsoptioner för att kompensera ledning och nyckelpersoner, motsvarande 5,0%, vilket då tillsammans med förra optionsprogrammet skulle motsvarande en utspädning om totalt 7,5%.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkterna 7 och 9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 10 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser hållas tillgängliga på bolagets kontor, Sturegatan 46, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.nexargroup.se från och med tisdagen den 1 maj 2019 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman

Stockholm i april 2019

Nexar Group AB (publ), Styrelsen

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2019 kl 10:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar
Nexar är ett globalt musik- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har idag skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även artistavtal med tre av de musiktalanger som kommit fram via de egenutvecklade talangformaten.
Bolaget är listat på NGM Nordic MTF.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83