REGMAR

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl 13.00 på bolagets adress, Sturegatan 46 i Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB måndagen den 22 juni 2020, dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast måndagen den 22 juni 2020, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Nexar Group AB, Sturegatan 46, 114 36 Stockholm eller per e-post: [email protected].

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 22 juni 2020. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Anförande av verkställande direktören

9. Beslut

a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10.Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

12.Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen.

13.Val av revisor.

14.Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

15.Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner

16.Stämmans avslutande.

Förslag till Beslut

Punkt 9b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets resultat överföres i ny räkning.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 20 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 6 364 322 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om högst 5,5%. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Nexar Group AB helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna skall emitteras till Dotterbolaget utan vederlag och teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget på separat teckningslista senast 30 juli 2020.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2021. Teckningskursen per aktie skall uppgå till ett belopp motsvarande 0,13 kr. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 127 286,44 kronor.

Överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma VD, ledande befattningshavare anställda och konsulter i Bolaget.

Tilldelning förutsätts av dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske och dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Tilldelning ska ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv. Tilldelning kan ske i följande kategorier.

Kategori Antal Max antal teckningsoptioner

per befattningshavare

Verkställande direktör och CFO 2 högst 2 200 000

Andra ledande befattningshavare 1 högst 1 000 000

Övriga anställda och konsulter 2 högst 250 000

Totalt högst 6 364 322

Förvärvsberättigad skall äga rätt att anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Överlåtelse av teckningsoptioner skall ske mot ett vederlag beräknad enligt Black & Scholes. Om inte alla teckningsoptioner förvärvas skall kvarvarande teckningsoptioner kvarbli hos Dotterbolaget. Styrelsen i Bolaget skall ha rätt att besluta att överlåta sådana teckningsoptioner till eventuella nya ledande befattningshavare, konsulter eller andra nyckelpersoner.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medarbetare genom en egen investering skall ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att kunna rekrytera kompetent och engagerad personal.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 15 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser hållas tillgängliga på bolagets kontor, Sturegatan 46, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.nexargroup.se från och med fredagen den 12 juni 2020 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman

____________________

Stockholm i maj 2020
Nexar Group AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl 18:00.

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]

Stefan Mattsson, vice VD/CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-tv, tv och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

200527_Kallelse.pdf

Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83