Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Nexar Group AB (publ), org.nr 556899-2589, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 kl 13.00 i konferensanläggning Sturegatan 15 med adress Sturegatan 15 i Stockholm.

ANMÄLAN
Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB onsdagen den 24 maj 2017, dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast onsdagen den 24 maj 2017, kl 16.00. Anmälan sker till bolaget under adress Nexar Group AB, Sturegatan 46, 114 36 Stockholm eller per e-post: [email protected].

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före bolagsstämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 24 maj 2017. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut
   a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
   b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
   c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen.
13. Val av revisor.
14. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 9b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att bolagets resultat överföres i ny räkning.
Punkt 10-12
Föreslå omval av Mats Jakobsson, Thomas Flinck, Jonas Buchar och Konrad Ziobro. Imre Marton har på egen begäran avböjt omval.
Till nyval föreslås Peter Jessen som företrädare av aktieägaren JPJ Invest Pte Ltd, Singapore.
Mats Jakobsson föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.
Föreslås att inte välja några styrelsesuppleanter.
Föreslås att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med 45 000 kr och till styrelsens ordförande med 60 000 kr.
Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning

ÖVRIGT
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Sturegatan 46, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.nexargroup.se från och med tisdagen den 9 maj 2017 och kommer att sändas per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

2017-05-02

För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:
Mats Johansson, VD, telefon +46 707 14 74 54, e-post: [email protected]
Stefan Mattsson, CFO, telefon +46 707 77 60 02, epost: [email protected]

Om Nexar
Nexars affärsidé är att producera och marknadsföra talangtävlingar kombinerat med utveckling och management av artister. Det egenutvecklade konceptet, Aim2Fame© är den första webbaserade talangtävlingen med tillhörande "reality show" i kombination med kontraktering av nya talanger. Tävlingen, som är öppen för bidrag från hela världen syftar till att varje år hitta de bästa talangerna med förutsättningar att kunna bli en världsstjärna. Dessa talanger kontrakteras av Nexar och ges därmed goda förutsättningar att utvecklas under många år.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83