REGMAR

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2022

JANUARI - MARS 2022

  • Koncernens intäkter uppgick under perioden till 300 (1 323) KSEK
  • Koncernens nettoresultat uppgick under perioden till -745 (-554) KSEK, vilket motsvarar en minskning med 191 KSEK i jämförelse med samma period 2021
  • Den minskade omsättningen i sin helhet av och det lägre resultatet under perioden förklaras huvudsakligen av den avvecklade radioprogramverksamheten i Spanien. Fotbollsverksam-heten redovisade ingen nettoomsättning under 2021.
  • Koncernens nettoresultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK
  • Koncernens egna kapital per aktie uppgick till -0,00 (-0,00) SEK

VERKSAMHETEN UNDER JANUARI-MARS 2022

Under januari månad 2022 har huvudägaren tillika styrelseledamoten Anders Petersen, VD Joachim Kamph och styrelseledamoten Mats Jakobsson alla konverterat sina lån till aktier i Bolaget. Det innebär att det egna kapitalet har ökat med ca 3,0 Mkr och antalet aktier har ökat med ca 30%.

Vinnaren av Nexar Football AB egenutvecklade talang format Football Dreamz målvakten Loukman Farou Moussa har tecknat 1 års kontrakt med Hammarby HTFF.

Nexar Football AB är sedan februari genom VD Joachim Kamph och CFO Anders Petersen licensierade Agenter/Förmedlade hos Svenska Fotbollsförbundet.

Nexar Football AB har under perioden fortsatt att förhandla med flera större mediebolag avseende sändningsrättigheterna till Football Dreamz främst på den afrikanska marknaden inför 2022. Förhandlingar förs med statliga Tv bolaget NTA gällande förnyat distributionsavtal för nästa säsong av Football Dreamz 2022 i Nigeria som avses sändas under december.

Nexar Football fortsätter att planera och organisera nya kvalificeringsprogram främst i Västafrika och Östafrika där unga talangfulla spelare scoutas och väljs ut för att medverka i Football Dreamz 2022. Scouting programmen resulterar i att 1000-tals spelare utvärderas av Nexar Football scoutingnätverk. Nexar Football utvidgar dessutom sin scouting verksamhet i syfte att hitta kvalitativa spelare till Football Dreamz 2022. Scouting verksamheten omfattas nu av 17 länder mot tidigare 14 länder och kommer att intensifieras under maj-juni.

Covid-pandemin har resulterat i att utvalda spelares provspel flyttats fram till Q2 2022 och vår förhoppning är fortfarande att 1-2 spelare kan erbjudas professionella kontrakt. Diskussioner förs med utvalda klubbar som visat intresse för två spelare, diskussionerna har ännu inte resulterat i konkreta resultat.

Nexar Group AB höll extra bolagsstämma den 29 mars 2022. Stämman beslutade om en kvittningsemission som innebar att skulder till bolaget på 4 500 KSEK kvittas mot aktier. Rätt att teckna aktierna beslutades tillkomma fordringsägarna, Anders Petersen och Zogar Management AB, vilka erhållit totalt 64 285 710 aktier.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Nexar Group AB (publ) höll årsstämma den 29 april 2022 där beslutades dels att invälja Georg Hochwimmer som ny styrelseledamot, dels att med entligande av auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist invälja auktoriserade revisorn Johan Isbrand som ny revisor i Bolaget.

Nexar Group AB har genomfört en riktad emission av konvertibla skuldebrev till en grupp på förhand vidtalade investerare, vilket har tillfört bolaget 3 000 KSEK. Emissionen genomfördes med stöd av det bemyndigande som extra årsstämman gav 29 mars 2022 Dessa konvertibler har konverterats till teckningskurs 0,07 SEK och ökat antalet aktier i bolaget med 42 857 143. Efter denna samt ovanstående kvittningsemission uppgår det totala antalet aktier till 291 857 807 aktier.

Nexar Football AB uppnår +40 miljoner tittare och genererar reklamintäkter på ca 450 KSEK för Tv-programmet FOOTBALL DREAMZ i det nigerianska statliga mediebolaget Television Enterprises Limited (En division inom Nigerian Television Authority - NTA).

Vinnaren av Football Dreamz 2021, målvakten Loukmane Farou Moussa är uttagen till Benins A-landslag inför kvalificeringen av Africa Cup of Nations, AFCON 2023. Matcherna spelas den 4 juni mot Senegal och den 8 juni mot Mozambique.

Spelaren Sankamoa Rabiou är uttagen till Benin U-20 för att delta i UFOA-U20 i Niger.

Kommande rapporttillfällen avseende 2022

Delårsrapport januari-mars 26 maj 2022
Delårsrapport januari-juni 30 augusti 2022
Delårsrapport januari-september 25 november 2022
Bokslutskommuniké 21 februari 2023

Styrelsen 25 maj 2022

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan information som Nexar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022 kl 12:00. För mer information, besök www.nexargroup.se, eller kontakta:

Joachim Kamph, VD, [email protected]                                                                            

Anders Petersen, CFO, [email protected]


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83