REG

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA

Nexar Group AB (publ), listat på NGM Nordic SME, höll årsstämma den 29 april 2021.

Stämman fattade bland annat följande beslut:

· Beslutades att fastställa resultat-och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2020.

· Beslutades att disponera de till årsstämman förfogande stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag;

Från föregående år balanserat resultat 3 095 040
Under året tillskjutna medel via nyemission 3 405 540
Årets resultat - 5 510 769
Summa 989 811

Beslutade att medlen disponeras enligt följande:

Att balansera i ny räkning

989 811

· Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2020.

· Beslutades att antalet styrelsen ska bestå av fyra ledamöter men inga suppleanter.

· Beslutades att arvode utgår till ledamöter med ett prisbasbelopp medan till styrelsens ordförande utgår två prisbasbelopp reducerat med 30%. Ledamöter som arbetar i bolaget, antingen via anställning eller som konsult, erhåller inget styrelsearvode.

· Beslutades att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

· Beslutades att omvälja Sverker Littorin, Anders Petersen, Mats Jacobsson och Joachim Kamph som styrelseledamöter. Beslutades att omvälja Sverker Littorin till ordförande.

· Beslutades även att omvälja auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist (Mazars AB) som revisor i Bolaget

· Beslutades att genomföra föreslagen apportemission riktad till Joachim Kamph avseende minoritetsandel i Nexar Football AB. Beslutet innebar följande:

- Antalet aktier i apportemissionen uppgår till 10 000 000 st

- Antalet teckningsoptioner uppgår till 7 000 000 st

- Teckningskursen är 0,095 kr per aktie

- Vederlaget för varje teckningsoption uppgår till 0,007 kr

- Ovannämnda vederlag ska erläggas som apport av 3 150 aktier i Nexar Football AB

- Varje teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden 3 januari - 22 april 2022 teckna en ny aktie för 0,12 kronor.

- Teckning och betalning för tecknade aktier och teckningsoptioner ska ske senast den 7 maj 2021

- Överstiger teckningsvärdet kvotvärdet ska den föras till den fria överkursfonden

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med 200 000 kronor genom utgivande av högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital ökas med ytterligare 140 000 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.

· Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa stämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. I den mån bemyndigandet utnyttjas för ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttja bemyndigandet. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5§ första stycket aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

För mer information - besök www.nexargroup.se eller kontakta:

Joachim Kamph, VD +46 707 995 63 83, e-post: [email protected]

Olof Hermelin, CFO +46 707 789 81 77, e-post: [email protected]

Om Nexar

Nexar är ett globalt musik-, sport- och underhållningsföretag med kontor i Sverige, Spanien och England. Bolagsgruppen har skapat ett antal kommersiella underhållningsformat, både för digital-TV, TV och radio. Nexar har även avtal med både musik- och sporttalanger för att skapa kommersiella framgångar. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.


Om Nexar Group

Webbplats
www.nexargroup.se
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Nexar Group via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn NXAR ISIN-kod SE0009346109

IR-Kontakt

Joachim Kamph CEO [email protected] +46 (0)70 995 63 83