REG

Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 13 procent och Move About Group AB tillförs cirka 0,12 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Move About Group AB (publ) ("Move About" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market i februari 2023. Totalt nyttjades 4 796 507 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 13 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 4 796 507 aktier till en teckningskurs om 0,025 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Move About cirka 0,12 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Nyttjandeperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 pågick under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 fastställdes till 0,025 SEK.

 

Totalt nyttjades 4 796 507 teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av 4 796 507 aktier, vilket innebär att cirka 13 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades för teckning av aktier.

 

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ökar antalet aktier i Move About med 4 796 507 aktier, från 98 863 969 aktier till 103 660 476 aktier. Aktiekapitalet ökar med 119 912,68 SEK, från 2 471 599,23 SEK till 2 591 511,90 SEK.

 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO2 uppgår utspädningen till cirka 4,63 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Move About i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptionerna av serie TO2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD, Move About Group AB
[email protected]
Tel: +46 790 683 811

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige och Tyskland.

 

 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Move About i någon jurisdiktion, varken från Move About eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA, Belarus, Ryssland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission