REG MAR
Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q4 2023: fortsatt avveckling samt ansträngd likviditet Under det fjärde kvartalet såldes den svenska verksamheten till OKQ8 och aktiviteten präglades av att finna en ny ägare till Move Abouts tyska dotterbolag . Skulderna reducerades...
REG MAR
Move About Group (MOV) announces Q4 2023 figures: continued winding down and strained liquidity Move About Group (MOV) announces Q4 2023 figures: continued winding down and strained liquidity
REG MAR
Move About Group i förhandlingar om avyttring av tyskt dotterbolag Move About Group AB ("Bolaget") meddelar idag att Bolaget, för koncernens räkning, är i långt gångna förhandlingar om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal avseende avyttring av sam...
REG MAR
Move About Group in negotiations on the sale of German subsidiary Move About Group AB (the "Company") announces that the Company, on behalf of the group, is in advanced negotiations to enter into a share transfer agreement regarding the sale of...
REG MAR
Move About Group (MOV) offentliggör Q3-rapport för 2023 Det tredje kvartalet 2023 minskade Move About Group AB's omsättning ("Move About" eller "Bolaget") med 15% jämfört med det tredje kvartalet 2022, men växte med 28% för de första...
REG MAR
Move About Group (MOV) publishes Q3 2023 report. In the third quarter of 2023, Move About Group AB's revenue ("Move About" or the "Company") decreased by 15% compared to the third quarter of 2022, but grew by 28% for the first...
REG
Move About slutför försäljning av den svenska verksamheten till OKQ8 Move About Group AB:s dotterbolag Move About AB och Move About Technologies AB har idag slutfört försäljningen av koncernens svenska verksamhet i enlighet med det inkråmsöverlåte...
REG
Move About completes sale of Swedish operations to OKQ8 Move About Group AB's subsidiaries Move About AB and Move About Technologies AB have today completed the sale of the group's Swedish operations in accordance with the asset trans...
REG MAR
Move About har idag ingått avtal om försäljning av den svenska verksamheten till OKQ8 Move About Group AB ingick den 25 september 2023 en avsiktsförklaring med OK-Q8 AB  ("OKQ8") avseende försäljning av koncernens ("Move About") svenska verksamhet. Move About och...
REG MAR
Move About has today entered into an agreement to sell the Swedish operations to OKQ8 On 25 September 2023, Move About Group AB entered into a letter of intent with OK-Q8 AB ("OKQ8") regarding the sale of the group's ("Move About") Swedish operations. Move About a...
REG
Uppdatering om avsiktsförklaring mellan Move About AB och OKQ8 Move About Group AB (publ.) ("Move About" eller "Bolaget") meddelar idag att förhandlingarna mellan OKQ8 och Move About AB fortlöper och att avslut beräknas under november månad.
REG
Update on Letter of Intent between Move About AB and OKQ8 Move About Group AB (publ.) ("Move About" or the "Company") today announces that negotiations between OKQ8 and Move About AB are progressing and is expected to be completed durin...
REG MAR
Beslut från Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ålägger Move About Group vite om 8 årsavgifter motsvarande ca 0,9 MSEK Move About Group AB (publ.) ("Move About" eller "Bolaget") meddelar idag att Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har beslutat att ålägga Move About ett vite motsvarande ca 0,9 MSEK...
REG
Jarle Fröshaug tillsatt som t.f CFO för Move About Group AB Efter att Andreas Tullborg avslutat sin anställning som CFO på Move About Group AB tillträder Jarle Fröshaug tjänsten som t.f. CFO i Gruppen.
REG MAR
OKQ8 har idag ingått ett Letter of Intent (LOI) avseende förvärv av aktier eller verksamheten i Move About AB Move About Group AB har, som tidigare kommunicerats,  inlett en dialog om försäljning av aktierna det svenska dotterbolaget, Move About AB, alternativt dess versamhet (inkråm)....
REG MAR
OKQ8 has today entered a Letter of Intent (LOI) regarding the acquisition of shares or the operations in Move About AB Move About Group AB has, as previously communicated, initiated a dialogue regarding the sale of the shares of the Swedish subsidiary, Move About AB, or its operations (assets)....
REG
Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till cirka 13 procent och Move About Group AB tillförs cirka 0,12 MSEK EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS,...
REG
Warrants of series TO2 were subscribed to approximately 13 percent and Move About Group AB receives approximately SEK 0,12 million NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SOUTH AFRICA, SO...

Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission