REG

Move Abouts styrelse har beslutat om en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av units vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts har Move Abouts styrelse idag beslutat om en riktad emission av units till samtliga emissionsgaranter i Företrädesemissionen då dessa har valt att erhålla garantiersättning i form av units ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 1,30 SEK per unit, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning. 

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nya units i Bolaget. Samtliga emissionsgaranter har valt ersättning i form av nya units i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 15 juli 2022, idag beslutat om Ersättningsemissionen som omfattar totalt 2 184 422 nya units. Varje unit i Ersättningsemissionen består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Sammanlagt tecknades 2 184 422 units genom Ersättningsemissionen, motsvarande 4 368 844 aktier och 2 184 422 teckningsoptioner av serie TO2. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 1,30 SEK per unit, motsvarade 0,65 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Teckningskursen per aktie motsvarar en premie om cirka 2,52 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 28 februari 2023, vilken uppgick till 0,634 SEK. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning.

Efter slutlig registrering vid Bolagsverket av Företrädesemissionen och den riktade kvittningsemissionen, vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023, innebär Ersättningsemissionen att antalet aktier i Bolaget ökar med 4 368 844 aktier från 94 495 125 aktier till 98 863 969 aktier, och aktiekapitalet ökar med 109 221,100 SEK, från 2 362 378,125 SEK till 2 471 599,225 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,42 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras till följd av Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 2 184 422 aktier, från 98 863 969 aktier till 101 048 391 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 54 610,550 SEK, från 2 471 599,225 SEK till 2 526 209,775 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 2,16 procent.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Move About Group AB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Jonasson, VD på Move About Group AB
[email protected]
Tel: +46 790 683 811

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Move About i någon jurisdiktion, varken från Move About eller någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission