REGMAR

Move About offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 90,0 procent, varav cirka 56,1 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 33,9 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Detta innebär att emissionsgarantier inte tas i anspråk. 3 803 549 units, motsvarande cirka 4,9 MSEK, tecknades via kvittning av förbetalda teckningsförbindelser och 4 046 160 units, motsvarande cirka 5,3 MSEK, tecknades av Aggregate Media Fund XI KB och E. Nordenfelt AB via kvittning av fordran. Sammanlagt tecknades 7 849 709 units, motsvarande cirka 10,2 MSEK, via kvittning. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 31,6 MSEK, varav cirka 21,4 MSEK kontant och cirka 10,2 MSEK via kvittning, före emissionskostnader. 

"Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare som ger oss fortsatt förtroende genom deltagande i företrädesemissionen. Med emissionslikviden ser vi nu fram emot att fortsätta vår omställning till lönsam tillväxt och intensifiera arbetet med att bedriva vår kärnaffär mer effektivt för att generera en väsentligt högre avkastning på våra elbilspooler och för bolaget i stort."

- Olof Jonasson, VD Move About Group AB

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 15 februari 2023. Det slutliga utfallet visar att totalt 24 312 240 units har tecknats i Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 10,2 MSEK via kvittning. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 emitterade inom ramen för Företrädesemissionen och den riktade kvittningsemissionen, vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023, kan Bolaget tillföras ytterligare kapital om upp till cirka 27,3 MSEK efter nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, som löper från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 25 januari 2023 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 48 624 480 aktier och aktiekapitalet ökar med 1 215 612,000 SEK. Företrädesemissionen, tillsammans med den riktade kvittningsemissionen om cirka 12,3 MSEK vilken extra bolagsstämma beslutade om den 23 januari 2023, innebär en ökning av antalet aktier i Bolaget med 67 483 142 aktier, från 27 011 983 aktier till 94 495 125 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 687 078,550 SEK, från 675 299,575 SEK till 2 362 378,125 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 emitterade inom ramen för Företrädesemissionen och den riktade kvittningsemissionen nyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 33 741 571 aktier, från 94 495 125 aktier till 128 236 696 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 843 539,275 SEK, från 2 362 378,125 SEK till 3 205 917,40 SEK. 

Teckningsoptioner av serie TO2
Varje teckningsoption serie TO2 medför rätten att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,81 SEK per aktie.

Betald Tecknad Unit ("BTU")
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 9, 2023.

Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har externa investerare, däribland Mangold Fondkommission lämnat garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av aktier och teckningsoptioner till en avräkningskurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen. Respektive garant som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Move About Group AB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Jonasson, VD på Move About Group AB
[email protected]
Tel: +46 790 683 811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2023 kl. 08.45. 

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission