REGMAR

Move About Group har omförhandlat låneavtal och inlett en process att sälja det svenska dotterbolaget

Move About Group AB ("Bolaget" eller "Move About Group"), som tillhandahåller elbilspooler genom en egenutvecklad molnbaserad delningsplattform, meddelar idag att Bolaget har ingått ett tilläggsavtal med Formue Nord Fokus A/S ("Tilläggsavtalet") avseende det låneavtal om 13 MSEK som ingicks och offentliggjordes den 20 december 2022 ("Låneavtalet"). Tilläggsavtalet medför en villkorad rätt för Bolaget att återbetala lånet i sin helhet till ett belopp motsvarande 50% av lånebeloppet inklusive upplupen ränta. Bolaget har även inlett arbete med att sälja aktierna i det svenska dotterbolaget Move About AB eller dess verksamhet (inkråm).

Bolagets styrelse meddelade i rapporten för det andra kvartalet 2023 att styrelsen ser stora utmaningar i att finansiera framtida drift. Samtidigt konkluderade både styrelse och ledning att det finns väsentliga industriella värden i de operativa dotterbolagen.


Mot bakgrund av detta har Bolaget idag kommit överens med Formue Nord Fokus A/S om att ingå Tilläggsavtalet. Tilläggsavtalet ger Bolaget rätt att, till och med den 5 december 2023, återbetala lånet (13 MSEK, till 0,8% månatlig ränta) i sin helhet till ett belopp som motsvarar 50 % av lånebeloppet inklusive upplupen ränta. Tilläggsavtalet med Formue Nord Fokus A/S är villkorat av att Bolaget senast den 5 december 2023 innehar tillräckligt rörelsekapital för fortsatt drift. Har ingen lösen av lånet ägt rum senast den 5 december förfaller Tilläggsavtalet.

Bolaget har även initierat arbetet med att sälja aktierna i det svenska dotterbolaget Move About AB, alternativt dess verksamhet (inkråm). Skulle försäljning av det svenska dotterbolaget genomföras förväntas koncernen tillföras cirka 30 - 40 MSEK i form av köpeskilling för aktierna i Move About AB eller dess verksamhet, innebärandes en möjlighet att reglera alla leverantörsskulder samt att driften av det tyska dotterbolaget (mobileeee) kan säkerställas tills dess Move About Group finner en tillfredsställande lösning för verksamheten i Tyskland, som blir det kvarvarande dotterbolaget i koncernen.  Bolaget bedömer att en eventuell försäljning av det svenska dotterbolaget enligt ovan även skulle säkerställa att villkoret enligt Tilläggsavtalet anses uppfyllt. Bolagets målsättning är att under innevarande kvartal ingå ett bindande överlåtelseavtal avseende aktierna i Move About AB eller dess verksamhet (inkråm). Det finns dock inga garantier för att styrelsens arbete kommer att leda till att bindande avtal om försäljning ingås.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
[email protected]
Mob: +46790683811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2023 kl.15:30.

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. 

Om Move About Group AB i korthet

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 70 000 användare på sin plattform och över 600 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige och Tyskland.


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission