REGMAR

Move About Group AB:s erbjudande övertecknat - handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 23 februari 2022

Den 15 februari 2022 avslutades teckningsperioden i Move About Group AB:s ("Move About" eller "Bolaget") unitemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige, Norge och Finland blev övertecknat. Handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market avses inledas den 23 februari 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIGT MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

VD, Morten von Krogh kommenterar:

"Vi är glada och ödmjuka över det stora intresset för vårt IPO-erbjudande. Att övertecknas i en period när aktiemarknaden reflekterar betydande osäkerhet är en stor bedrift och indikerar tydligt på att investerare förstår det långsiktiga värdet av klimatsmart mobilitet.

Denna IPO och kommande notering på Nasdaq First North markerar startpunkten för ytterligare tillväxt och expansion för koncernen i Norden och Europa."

Teckning

Erbjudandet övertecknades, vilket innebär att 4 800 000 aktier och 4 800 000 teckningsoptioner av serie TO1 emitteras. Bolaget tillförs därmed cirka 45,1 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader. Teckningsoptionerna av serie TO1 kan tillföra Bolaget maximalt cirka 56,4 MSEK.

Övertilldelningsoption

Övertilldelningsoptionen har inte blivit utnyttjad och inga stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras.

Tilldelning

Till följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit full tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för Erbjudandet, sker i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt vilket offentliggjordes den 1 februari 2022 och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.moveaboutgroup.com. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket kommer teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 17 februari 2022.

Aktier och aktiekapital

Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 4 800 000 aktier, från 20 127 100 till 24 927 100. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 kommer att uppgå till 4 800 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med 120 000 SEK från 503 177,50 SEK till 623 177,50 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer 4 800 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 120 000 SEK.

Preliminär tidsplan

Likviddag i emissionen är den 21 februari 2022.

Första handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till den 23 februari 2022.

Teckningsoptionerna i Erbjudandet kommer emitteras till innehavaren när emissionen registrerats vid Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information

Morten von Krogh, VD Move About
E-post: [email protected]
Tel: +47 971 94 931

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-5030 1550 och på e-post [email protected].

Denna information är sådan som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 10.35 CET.

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.

Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i EU-tillväxtprospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission