REGMAR

Move About Group AB har beslutat om en riktad konvertibelemission uppgående till 10 MSEK

Styrelsen i Move About Group AB ("Move About" eller "Bolaget") har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 oktober 2021, beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler. Styrelsen har vidare beslutat att genomföra en riktad emission till ett antal personer med koppling till Bolaget villkorat av årsstämmans godkännande. Konvertibler emitteras till ett sammanlagt nominellt värde om 10 000 000 SEK ("Konvertibelemissionen"). Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Konvertibelemissionen har dels tecknats av ett antal på förhand vidtalade investerare, bland dem ett antal långvariga aktieägare i Bolaget. Därtill har en av Bolagets styrelseledamöter, Reidar Langmo genom bolag, Bolagets VD, Olof Jonasson, Bolagets CTO, Erik Nordenfeldt genom bolag, och Bolagets Senior Advisor, Jarle Frøshaug genom bolag, tecknat konvertibler till ett värde om cirka 4 900 000 SEK (tillsammans "Investerarna"). Den del av konvertibelemissionen som är riktad till Reidar Langmo (genom bolag), Olof Jonasson, Erik Nordenfeldt (genom bolag) och Jarle Frøshaug (genom bolag) är villkorad årsstämmans godkännande. Årsstämman planeras hållas den 21 juni 2022 och kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Den del av konvertibelemissionen som inte är riktad till Reidar Langmo (genom bolag), Olof Jonasson, Erik Nordenfeldt (genom bolag) och Jarle Frøshaug (genom bolag) har beslutats med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 8 oktober 2021 och som registrerades hos Bolagsverket den 4 november 2021.

Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission men funnit att en riktad konvertibelemission är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare. En företrädesemission skulle enligt styrelsens bedömning varit betydligt mer kostsam för Bolaget att genomföra med hänsyn till storleken av emissionen. Vidare ser styrelsen att Bolaget bör påbörja de åtgärder som följer av styrelsens beslutade effektiviseringsprogram. Tidsåtgången som en företrädesemission medför riskerar leda till att dessa åtgärder behöver flyttas längre fram i tiden, vilket styrelsen inte anser önskvärt. Styrelsens bedömning är därför att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare. Likviden från emissionen kommer att användas för att öka Bolagets rörelsekapital och för att möjliggöra fortsatt verksamhet och tillväxt samt genomföra betydande kostnadsbesparingar i Bolaget i enlighet med styrelsens beslutade effektiviseringsprogram.

Konvertibellånet förfaller till betalning den 20 maj 2023 och löper med en månatlig ränta om 0,5%. Räntan utbetalas i två omgångar där den första utbetalningen äger rum sex (6) månader efter att Move About upptagit lånet och den andra utbetalningen sker vid förfallodatum. Konverteringskursen är 4,00 SEK per aktie.

Villkoren för Konvertibelemissionen, inklusive konverteringspris, har fastställts efter förhandlingar med Investerarna på en armlängds avstånd. Mot bakgrund av detta bedömer Bolagets styrelse att villkoren för emissionen är i linje med vad som anses marknadsmässigt.

Vid fullt utnyttjande av konvertiblerna i Konvertibelemissionen (exklusive upplupen ränta) kommer aktiekapitalet att öka med cirka 62 500,00 SEK, från 623 177,50 SEK till 685 677,50 SEK och antalet utestående aktier från 24 927 100 till 27 427 100, genom nyemission av 2 500 000 nya aktier. Vid fullt utnyttjande uppgår utspädningen för befintliga aktieägare till cirka 7,76%.

För ytterligare information

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB

Email: [email protected]

+46 79-068 38 11

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 17.41.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-5030 1550 och på e-post [email protected].

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.

Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission