REG

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 JANUARI 2023 I MOVE ABOUT GROUP AB

Extra bolagsstämman i Move About Group AB (publ), org. nr 559311-9232, ("Bolaget"), ägde rum idag den 23 januari 2023 i Bolagets lokaler på Norra Hamngatan 18 i Göteborg.

Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades om ändring av bolagsordningens gränser på så sätt att aktiekapitalet ska vara lägst 2 075 000 kronor och högst 8 300 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 83 000 000 och högst 332 000 000. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av emissionsbeslut understiger de nya gränserna i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

Beslut om företrädesemission av units

Det beslutades om en emission av högst 27 011 983 units, innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO2, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 30 januari 2023 erhåller uniträtter för deltagande i företrädesemissionen, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 1 februari 2023 till och med den 15 februari 2023. Teckningskursen uppgår till 1,30 kronor per unit, motsvarande 0,65 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,81 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023.

Beslut om en riktad emission av units med betalning genom kvittning

Det beslutades om en riktad emission av högst 9 429 331 units, innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO2 med betalning genom kvittning. Rätt att teckna units i kvittningsemissionen tillkommer på förhand vidtalade konvertibelinnehavare och långivare i Bolaget och Bolaget minskar härigenom utestående lån med cirka 12,3 MSEK. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen är 1,30 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,81 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Beslutades att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydligande av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB
[email protected]
Tel: +46790683811

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Move About Group AB

Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 70 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission