REG

Kommuniké från årsstämma i Move About Group AB

Årsstämma i Move About Group AB ("Bolaget") ägde rum idag den 15 juli 2022. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt rapporten över koncernens resultat och koncernens finansiella ställning såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 50 000 kronor till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna, samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor.

Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Det beslutades om omval av Morten Weise, Reidar Langmo och Jessica Sparrfeldt. Morten Weise valdes till styrelsens ordförande. Björn E.A Hviding avböjde omval.

Revisionsbyrån KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om konvertibelemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 20 maj 2022 om en riktad konvertibelemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de villkor som intagits i kallelsen till årsstämman. Vill full konvertering medför konvertiblerna en utspädning om cirka 4,68 procent för befintliga aktieägare.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

För ytterligare information
Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: [email protected]
+46 79-068 38 11

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp.

Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov.

Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag över 58 500 användare på sin plattform och över 730 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Sverige, Norge och Tyskland.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post [email protected].


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission