REGMAR

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MOVE ABOUT GROUP AB

Aktieägarna i Move About Group AB, org.nr 559311-9232 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2024 kl. 11.00 Bolagets lokaler på Östra Hamngatan 52 i Göteborg. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 juni 2024,
 • dels senast den 24 juni 2024 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget via e-post till [email protected] eller per post till Move About Group AB, "Årsstämma 2024", Östra Hamngatan 52, 411 09 Göteborg. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

 FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 24 juni 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.moveaboutgroup.com) senast tre veckor innan årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:
 9. a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 10. b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och,
 11. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Val av styrelse och revisorer
 14. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b - beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 0 kronor till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna. Styrelsen föreslår vidare att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 0 kronor. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolaget.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisorer

Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Till ordinarie ledamöter förslås omval av Reidar Langmo, Cathrin Idén, Sverre Stange och Ivar Sigurd Eide. Vidare föreslås Ivar Sigurd Eide omväljas till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till Bolagets revisor. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget blir valt kommer den auktoriserade revisorn Sébastien Hans Maurice Argillet att vara huvudansvarig revisor.

 

Punkt 12 - Beslut om att bemyndiga styrelsen att göra mindre justeringar av de beslut som fattades vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten. 

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, handlingar enligt aktiebolagslagen, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.moveaboutgroup.com.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid årsstämman begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 103 660 476.

Göteborg i maj 2024

Move About Group AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
[email protected]
Mob: +46790683811

Följande dokument finns att hämta från beQuoted

Move-About-Group-AB-Kallelse-till-arsstamma-2024-Final.pdf

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 10 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Tyskland.


Om Move About

Move About är ledande inom hållbara mobilitetstjänster. Vi erbjuder bilpooler med elbilar, elcyklar och elsparkcyklar till våra medlemmar. Vi hjälper också företag att optimera sin fordonsflotta samt levererar en komplett tjänst med bokningssystem, kundservice och fordonshantering. Noll utsläpp. Helt enkelt.

Webbplats
www.moveaboutgroup.com

Prenumerera

Få löpande information från Move About via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MOV ISIN-kod SE0016830335 Certified Adviser Mangold Fondkommission