Med anledning av uppköpserbjudande från Spintso International AB

Spintso International AB meddelade till marknaden sin avsikt om att förvärva hela MedClair AB (publ) av den 19 augusti 2020. Förvärvet var villkorat av bland annat att en bolagsstämma i Spintso International AB godkände affären. Mot bakgrund härav har styrelsen i MedClair AB tagit del av en överskådlig granskning av såväl Spintso International AB som MedClair AB. Styrelsen har inte funnit något avvikande som skulle vara ett hinder för affärens genomförande. Uppköpserbjudandet innebär att aktieägare i MedClair AB erbjuds 3 ersättningsaktier i Spintso International AB för varje 5 aktier som innehavs i MedClair AB. Ersättningsaktierna kommer att erläggas genom apportemission i Spintso International AB. Värdet på transaktionen uppgår till cirka 40 MSEK och ska ställas i paralitet med den senaste emissionen som genomfördes i MedClair AB om 48 öre per aktie. Genom uppköpserbjudandet från Spintso International AB kommer aktieägare i MedClair AB alltså att erhålla aktier i Spintso International AB (publ) som handlas på NGM SME som är likställt med en börsnotering/marknadsnotering.

Sammanfattningsvis vill styrelsen upplysa aktieägarna i MedClair AB (publ) att man ställer sig bakom uppköpserbjudandet från Spintso International AB (publ) och rekommenderar därför aktieägarna i MedClair AB (publ) att acceptera uppköpserbjudandet och därmed växla sina MedClair-aktier mot aktier i Spintso International AB.

Stockholm 2020-09-23

Styrelsen i MedClair AB (publ)

Mikael König, VD, MedClair AB (publ), Tfn: 070-4861798
E-post: [email protected]

Bifogade filer

PM-2020-09-23.pdf

Om Medclair Sweden

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Sweden via e-post.