Kallelse till extrastämma i MedClair

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till extrastämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Solkraftsvägen 16A i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i aktieboken för bolaget per den 5 december 2017, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 6 december 2017.

Anmälan kan göras skriftligen till MedClair AB (publ), att: Bolagsstämma, Solkraftsvägen 16A, 135 70 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste, då avstämningsdagen är en lördag, vara verkställd i aktieboken den 5 december 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

OBS: då avstämningsdagen är midsommarafton behöver rösträttsregistrering ske i god tid.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller flera justeringsmän
  5. Pröva om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av förslag till dagordning
  7. Beslut om emissionsbemyndigande
  8. Stämmans avslutande

Stockholm i november 2017

Styrelsen för MedClair AB (publ)


Om Medclair Sweden

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Sweden via e-post.