Kallelse till årsstämma i Medclair

Aktieägarna i MedClair AB (publ), org. nr 556772-8893, kallas till årsstämma fredagen den 30 juni 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i aktieboken för bolaget per den 23 juni 2017, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 26 juni 2017. *

Anmälan kan göras skriftligen till MedClair AB (publ), att: Bolagsstämma, Solkraftsvägen 16A, 135 70 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste, då avstämningsdagen är en lördag, vara verkställd i aktieboken den 23 juni 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

OBS: då avstämningsdagen är midsommarafton behöver rösträttsregistrering ske i god tid.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inregistrering bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Pröva om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalans räkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer och eventuella revisionssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Stämmohandlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.medclair.se, senast från och med den 16 juni 2017 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2017

Styrelsen för MedClair AB (publ)


Om Medclair Sweden

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Medclair Sweden via e-post.