Logistri Fastighets AB (publ) planerar för slutförande av förvärv efter stort intresse vid nyemission

Logistri avslutade den 19 mars 2019 anmälningsperioden i erbjudandet om en riktad emission inför ett större fastighetsförvärv om 584 mkr. Intresset för att teckna aktier i emissionen har varit mycket stort och antalet anmälningar har överskridit den totala emissionsvolymen.

Anmälningsperioden löpte mellan den 18 mars och den 19 mars 2019 och omfattade totalt 2 370 000 aktier till en teckningskurs om 100 kronor per aktie, vilken motsvarar aktiens bedömda marknadsvärde. Genom nyemissionen tillförs bolaget 237 miljoner kronor. Bolaget avser att offentliggöra de investerare som erhållit tilldelning i emissionen efter det att alla uppgifter i teckningslistan slutligt har fastställts. 
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har, i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande, varit att trygga den fortsatta finansieringen av bolaget genom att bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

"Vi är tacksamma för det stora intresset från gamla och nya aktieägare att ytterligare diversifiera Logistri genom strategiska förvärv av utvalda fastigheter med fina hyresgäster. Med detta styrkebesked i ryggen ser vi goda möjligheter att fortsatt växa bolaget med inriktning mot lager- och lättindustrifastigheter." säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

Logistri och dess fastighetsportfölj kommer efter transaktionens genomförande omfatta ca 171 000 kvm och ha en genomsnittlig återstående hyrestid om tio år. Ingen hyresgäst kommer att representera mer än ca 12 procent av hyresflödena och avsikten är att minska denna andel ytterligare via framtida förvärv. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till ca 1,2 miljarder kronor (ca 7 000 kronor per kvadratmeter). Det finns inga planer på att i närtid förändra bolagets utdelningspolicy givet bolagets samlade belåningsgrad om ca 60 procent.

Emissionen innebär en utspädningseffekt om ca 48 procent i förhållande till antalet aktier genom att antalet utestående aktier i Logistri ökar med 2 370 000 aktier från 2 520 000 aktier till totalt 4 890 000 aktier och aktiekapitalet ökar med 237 000 000 kronor från 252 000 000 kronor till totalt 489 000 000 kronor.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Betalning skall ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota och senast den dag som där anges. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande.

22 Mars 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

Denna information är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019.

Om Logistri Fastighets AB
Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.


Om Logistri

Logistri Fastighets AB, är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.

Webbplats
www.logistri.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn LOGIST ISIN-kod SE0010414615

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]