Logistri Fastighets AB har tecknat villkorat avtal om förvärv av tre nybyggda lager- och lättindustrifastigheter

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget tecknat villkorade aktieöverlåtelseavtal gällande 100 % av aktierna i tre fastighetägande bolag för en portfölj med tre fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 142,4 mkr. Avtalen är villkorade av att bolaget erhåller skuldfinansiering på marknadsmässiga villkor senast 15 september.

Fastigheterna är belägna i södra Sverige och omfattar 7 164 m2 uthyrbar area med total hyresintäkt om cirka 10,7 mkr och ett driftnetto om cirka 10,3 mkr. Avtalen är så kallade dubbel- och trippelnetto avtal där hyresgästerna svarar för all drift och löpande underhåll. Fastigheterna kommer miljöcertifieras enligt Sweden Green Building Council. Fastigheterna är fullt uthyrda till starka hyresgäster, Vattenfall, Ramudden och HydX, med en viktad återstående hyrestid (WAULT) om cirka 10 år vid tillträdet.

I portföljen är två av fastigheterna, Ränndalen 6 och Ventilen 1, under uppförande och en fastighet,
Fargo 4, färdigställdes 2021. Tillträde beräknas ske under Q3 och Q4 2024. 

Logistri avser att finansiera transaktionerna med medel från befintlig kassa och upptagande av nya lån från svenska affärsbanker, med en belåningsgrad om cirka 50 %. Säljare är två privata fastighetsbolag. Aktieöverlåtelseavtalen innehåller marknadsmässiga garantier och köpeskillingen för aktierna beräknas efter sedvanligt avdrag för latent skatt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Träff, Verkställande direktör
Logistri fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
[email protected]              

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.  Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.


Om Logistri

Logistri Fastighets AB, är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.

Webbplats
www.logistri.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn LOGIST ISIN-kod SE0010414615

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]