REGMAR

Logistri Fastighets AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2023

 • Hyresintäkterna ökade med 13,5 %

Logistris totala hyresintäkter ökade med 13,5 % till 28,6 (25,2) mkr. Hyresintäkterna ökade till följd av årlig indexuppräkning, förvärvet av fastigheten Motala Kylskåpet 2 samt omförhandlingar av hyresavtal.

 • Driftnettot ökade med 14,2 % och överskottsgraden uppgick till 92,2 % 

Fortsatt hög överskottsgrad och driftnettot ökade på grund av ökade intäkter och en hög andel triple-net hyresavtal där kostnaden för drift och underhåll hanteras av hyresgästerna.

 • Förvaltningsresultatet ökade med 24,0 % till 18,6 mkr

Bolagets förvaltningsresultat ökade med cirka 24,0 % till 18,6 (15,0) mkr. Aktuell intjäningsförmåga som ger en ögonblicksbild av förvaltningsresultatet kommande 12 månader motsvarar cirka 71 mkr. Det kraftigt ökade förvaltningsresultatet var ett resultat av ett högre driftnetto och fast ränta på bolagets lån som löper till och med juni 2026.   

Perioden 2023-01-01 - 2023-03-31

 • Intäkterna uppgick till 29 248 (25 622) tkr
 • Driftnettot uppgick till 26 952 (23 599) tkr, med en överskottsgrad på 92,16 (92,11) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 18 557 (14 961) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 15 286 (12 950) tkr motsvarande 3,13 (2,65) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 150 (8 828) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 624 909 (1 624 400) tkr
 • NRV uppgick till 187,76 (190,18) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,40 (4,03) gånger och belåningsgraden till 47,63 (46,98) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 6,64 (5,73) %

För ytterligare information, vänlig kontakta
David Träff, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
david.trä[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige och Norden. Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.


Om Logistri

Logistri Fastighets AB, är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.

Webbplats
www.logistri.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn LOGIST ISIN-kod SE0010414615

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]