REGMAR

Delårsrapport Q3 2019

  • Koncernens resultat efter finansiella poster 258,3 Mkr (242,6 Mkr).

  • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 520,1 Mkr (1 552,2 Mkr).

  • Koncernens resultat per aktie 9,29 kr (8,48 kr).

  • Fortsatt lyckad ginlansering i UK.

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 520,1 Mkr (1 552,2 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 258,3 Mkr (242,6 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 34,5 Mkr (54,1 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 0,8 Mkr (37,0 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 35,9 Mkr (27,1 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar -2,2 Mkr (-10,0 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har minskat med 0,2 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2018-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2019-09-30 till 208,3 Mkr (60,9 Mkr).

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 26/2 2020.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Koncernens nettoomsättning under årets nio första månader uppgick till 1 520,1 Mkr (1 552,2 Mkr).

På Systembolaget innehar Kopparberg Päroncider en första plats följt av Kopparberg Äpplecider som nummer två.

Inom ölsegmentet behåller både Sofiero Original 5,2 % och Sofiero Guld 7,5 % sina positioner bland Sveriges tio mest sålda öl.

På den brittiska marknaden fortsätter vår cider att vara det mest sålda varumärket på flaska inom on-trade (pubar) och inom off-trade (supermarket) är vi det näst mest säljande cidervarumärket.

I början av sommaren lanserade vi Kopparbergs Gin på 70 cl flaska med en alkoholhalt på 37,5 % och en RTD (ready to drink) på 25 cl burk med en alkoholhalt på 5 %. Försäljningen fick en lyckad start och har fortsatt sin positiva utveckling under Q3:an. Vi har under perioden fått nya kunder och därmed en större marknadstäckning. Det kommer att bli intressant att se hur det nya segmentet inom gin (Pink) kommer att utvecklas under resten av året.

Övriga exportländer går planenligt och följer föregående års volymer.

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 258,3 Mkr (242,2 Mkr). Det härrör sig bland annat till en förmånligare valutasituation samt en lyckad ginlansering som bidrog till en högre rörelsemarginal.

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019, kl. 08:00 CET.

Bifogade filer

Delarsrapport_19_Q3.pdf

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779