REGMAR

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Delårsrapport för perioden 2023-01-01-2023-09-30

Sammanfattning tredje kvartalet 2023 (Jämfört med tredje kvartalet 2022)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 628,2 Mkr (592,8 Mkr).
  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 93,1 Mkr (86,9 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 2,00 kr (2,66 kr).
  • Kopparberg Cider konsumenternas första val.

Sammanfattning delårsperioden januari - september 2023 (Jämfört med perioden januari - september 2022)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 791,3 Mkr (1 598,2 Mkr).
  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 246,5 Mkr (260,9 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 6,51 kr (7,67 kr). 

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten. 

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 791,3 Mkr (1 598,2 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 167,8 Mkr (196,5 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 63,4 Mkr (69,0 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar          9,9 Mkr (0,2 Mkr)                       

Materiella anläggningstillgångar            55,4 Mkr (67,6 Mkr)                                       

Finansiella anläggningstillgångar           -1,9 Mkr (1,2 Mkr)                                       

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna. 

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider. 

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har minskat med 0,8 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2022-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2023-09-30 till 61,0 Mkr (262,7 Mkr).

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 21/2 2024. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Under årets nio första månader uppgick koncernens nettoomsättning till 1791,3 Mkr (1 598,2 Mkr).

Under det tredje kvartalet 2023 uppgick koncernens nettoomsättning till 628,2 Mkr (592,8 Mkr).

Den största delen av omsättningsökningen hänför sig till ökad försäljningsvolym på våra starka varumärken. 

På den brittiska marknaden, som är vår viktigaste exportmarknad, marknadsför vi under varumärket Kopparberg våra cider-, sprit- och alkoholfria produkter. Här har vår viktiga fatförsäljning till pub och restauranger fortsatt sin positiva utveckling och visar en försäljningsökning på 15 % mot föregående period. Även vår alkoholfria cider fortsätter att växa och här är ökningen 12 % mot föregående period. 

När Savanta, ett av de större marknadsundersökningsföretagen, publicerade sin kundundersökning för 2023 blev Kopparbergs för andra året i rad valt till det mest omtyckta cidervarumärket i UK och tillika det enda cider- eller ölvarumärket bland Topp 100 varumärken. Detta är givetvis mycket glädjande och viktigt för oss då det i denna och liknande undersökningar är våra konsumenter som gör sig hörda och visar sin uppskattning till våra produkter.

I våra övriga exportländer som till exempel Irland, Spanien (inklusive Kanarieöarna), Grekland och Cypern fortsätter vi planenligt att stärka våra varumärken.

På den svenska marknaden fortsätter vi att öka vår försäljning. På Systembolaget har vi under perioden ökat vår försäljning med 6 % jämfört med föregående period.  Inom cidersegmentet innehas topplaceringarna av Kopparberg Päroncider och Kopparberg Äpplecider. Inom ölsegmentet fortsätter våra starka varumärken Sofiero Original, Höga Kusten och Fagerhult att hålla sina positioner.

Inom Horeca (hotell, restaurang och catering) fortsätter våra framgångar. Att våra produkter är populära hos konsumenterna har bland annat visat sig då vår pub John Scott´s Avenyn blev utnämnd till Årets Sportbar 2023 av Allente. Detta är ett kvitto på att vi har en fantastisk personal med ett stort engagemang men det visar även att konsumenterna uppskattar våra produkter, så som till exempel en pint Sofiero eller en Kopparberg Cider.

Resultatet före avskrivningar för årets nio första månader uppgick till 246,5 Mkr (260,9 Mkr).

Det tredje kvartalet uppvisade ett resultat på 93,1 Mkr (86,9 Mkr).

Resultatförbättringen härrör sig bland annat till att vi har stegvis börjat höja våra priser.

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

 

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2023, kl. 08:00 CET.

Bifogade filer

Delarsrapport_23_Q3.pdf

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779