REGMAR

Bokslutskommuniké 2022

Sammanfattning fjärde kvartalet 2022 (Jämfört med fjärde kvartalet 2021)

 

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 479,5 Mkr (445,8 Mkr).

 

  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 18,0 Mkr (60,0 Mkr).

 

  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (1,58 kr).

 

Sammanfattning verksamhetsåret 2022 (Jämfört med verksamhetsåret 2021)

 

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 077,7 Mkr (1 908,7 Mkr).

 

  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 278,9 Mkr (368,1 Mkr).

 

  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 7,55 kr (10,57 kr).

 

  • Styrelsen föreslår en utdelning på 7,25 kr per aktie (7,25 kr).

 

  • Fortsatta exportframgångar.

 

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

 

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 2 077,7 Mkr (1 908,7 Mkr).

 

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 188,1 Mkr (292,4 Mkr).

 

Koncernförhållande

Kopparbergs har följande helägda dotterbolag:

Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå

Kopparbergs España SL

Kopparberg USA INC

Ipswich93 AB

Sidras Kopparberg SA

Oy Kopparbergs Finland

        Cider of Sweden South Africa

        Kopparberg Australia               

                                                         

Följande delägda dotterbolag:

        I Cider of Sweden uppgår ägarandelen till 57,8 %.

 

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 92,0 Mkr (32,2 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar              11,7 Mkr                      (8,8 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar                  82,2 Mkr                     (28,4 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar                 -1,9 Mkr                    (-5,0 Mkr)                       

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna. Redovisningsprinciperna överensstämmer med de

som beskrivs i årsredovisningen 2021.

.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

 

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 1,5 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med

2021-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2022-12-31 till 248,2 Mkr (269,4 Mkr).

 

Granskning

Rapporten har översiktligt granskats av revisorerna i enlighet

med International Standard on Review Engagemants ISRE 2410.

 

Årsstämma

Årsstämman kommer att avhållas tisdagen den 16/5 2023 kl.13.30 i Kopparberg.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 24/4 2023 på hemsidan www.kopparbergs.se.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 7,25 kr per aktie.

Bolagets aktie är listad på NGM Nordiq SME.

 

Kommande rapporteringstillfällen

Kvartal 1      16 maj 2023

Kvartal 2      23 augusti 2023

Kvartal 3      22 november 2023

Kvartal 4      21 februari 2024

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

 

VD:s kommentar:

Under verksamhetsåret 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 2 077,7 Mkr (1 908,7 Mkr).

 

Under det fjärde kvartalet 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 479,5 Mkr (445,8 Mkr).

 

Omsättningsökningen hänför sig till ökad försäljning på våra starka varumärken.

 

På den brittiska marknaden, som är vår viktigaste exportmarknad, fortsätter våra varumärkesframgångar och Kopparberg Cider är alltjämt den mest sålda cidern inom segmentet Fruit Cider (smaksatt cider). Lanseringssuccén för Kopparberg Mixed Fruit Tropical fortsätter och på Retail Industri Awards 2022 utnämndes den till "Årets produktlansering bland alkoholdrycker". 

 

Under året har vi med stor framgång även lanserat vår Kopparberg Cider Mix Variety 10-pack, ett mixat ciderpaket med ett brett spektrum av våra olika cidersmaker.

 

Det alkoholfria segmentet fortsätter att växa och vår alkoholfria cider är den mest sålda alkoholfria cidern på den brittiska marknaden och den 3:e mest sålda drycken inom kategorin alkoholfria drycker.

 

Våra övriga exportmarknader, där vi bland annat finner våra viktiga turistländer så som Spanien (inklusive Kanarieöarna), Grekland, Cypern och Malta, visar samtliga på ökade volymer.

Denna volym är väldigt viktigt för marknadsföringen mot övriga länder ute världen då vi kan visa upp våra produkter. Här har konsumenterna chansen att prova våra produkter i lugn och ro i en trivsam miljö och därefter bära med sig den positiva känslan när man vänder hemåt.

 

Även övriga länder så som Irland, Australien och Sydafrika visar ökad försäljningsvolym.

 

På den svenska marknaden innehar vi, på Systembolaget, såväl första som andra plats inom cidersegmentet med Kopparbergs Päroncider och Äpplecider. Inom ölsegmentet har Sofiero Original stärkt sin position och klättrat till en 5:e (6:e) plats på listan. Försäljningen av våra övriga öl- och cidersorter går enligt plan.

 

På den svenska restaurangmarknaden, där vi även har vår pubkedja John Scott´s, har försäljningen återhämtat sig mycket bra efter pandemin och det ser ljust ut inför framtiden.

 

Årets resultat före avskrivningar uppgick till 278,9 Mkr (368,1 Mkr).

 

Det fjärde kvartalet 2022 uppvisade ett resultat före avskrivningar på 18,0 Mkr (60,0 Mkr).

 

Resultatminskningen hänför sig till ökade råvaru- och fraktkostnader.

 

Oron i vår omvärld har lett till ekonomisk turbulens, vilket gjort att råvaror och frakter blivit mycket dyrare. Detta har självklart drabbat resultatet negativt och här har vi en eftersläpning innan vi kompenserar med prisökningar mot våra kunder. Detta är en medveten strategi för att säkerställa att vi tar rätt beslut för framtiden.

 

Med den starka finansiella ställningen, samt med en tro på fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslår styrelsen en oförändrad utdelning på 7,25 kr (7,25 kr) per aktie.

 

Kopparberg 22 februari 2023

Peter Bronsman

Verkställande direktör

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

 

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

 

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023, kl. 08:00 CET.

Bifogade filer

Bokslutskommunike22.pdf

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779