REGMAR

Delårsrapport Q1 - 2024

Sammanfattning kvartal 1, 2024 (Jämfört med kvartal 1, 2023)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 481,0 Mkr (429,4 Mkr).
  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 44,3 Mkr (44,1 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,57 kr (1,03 kr).

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 481,0 Mkr (429,4 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 44,3 Mkr (44,1 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 13,1 Mkr (44,6 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 0,1 Mkr (16,6 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 16,0 Mkr (27,9 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar -3,0 Mkr (0,1 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 0,4 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2023-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2024-03-31 till 212,6 Mkr (198,1 Mkr).

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 21/8 2024.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Under det första kvartalet 2024 uppgick koncernens nettoomsättning till 481,0 Mkr

(429,4 Mkr).

Den största delen av omsättningsökningen hänför sig till ökad försäljningsvolym, men även genomförda prisjusteringar har gett effekt.

I Storbritannien, som är vår största och viktigaste exportmarknad har vi fortsatt att stärka vårt varumärke och Kopparberg Cider är alltjämt den mest sålda cidern inom segmentet Fruit Cider (smaksatt cider). Även det alkoholfria segmentet fortsätter sin positiva utveckling och vår alkoholfria cider är den tredje mest sålda alkoholfria produkten på den brittiska marknaden.

För att fortsätta att stärka och utveckla vårt varumärke på on-trade har vi skrivit ett samarbetsavtal med Budweiser Brewing Group (BBG). Samarbetet innebär att BBG ska genom sitt starka distributionsnät distribuera och sälja våra produkter på pubar och restauranger i Storbritannien. Denna ökade tillgänglighet för våra produkter känns mycket spännande inför framtiden.

Våra viktigaste turistländer så som exempelvis Spanien, Grekland, Cypern och Malta har alla lämnat positiva försäljningsprognoser inför säsongen, men även i övriga exportländer så som Australien och Sydafrika fortsätter vår försäljning enligt plan.

På den svenska marknaden innehar vi på Systembolaget såväl första som andra plats inom cidersegmentet med Kopparbergs Päroncider och Äpplecider. Inom ölsegmentet har Sofiero Original fortsatt en stark position med en fjärde plats på listan. Försäljningen av våra övriga öl- och cidersorter går enligt plan.

Resultatet före avskrivningar för det första kvartalet uppgick till 44,3 Mkr (44,1 Mkr).

Året har börjat bra med en ökad försäljningsvolym och glädjande nog har även råvarupriserna börjat att stabilisera sig. Självfallet hoppas vi att detta ska kunna hålla i sig under resten av året.

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

För vidare information kontakta:

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB +46 (0) 705 679 657

 

OM KOPPARBERGS BRYGGERI 

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024, kl.08:00 CET.

 


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779