REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 december 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

Rätt att delta
För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 november 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 7 december 2020 genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 30 november 2020 kommer dock att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 2 december 2020. Detta innebär att aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 2 december 2020.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Kopparberg Bryggeri AB:s webbplats, www.kopparbergs.se, under rubriken "För aktieägare". Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Kopparbergs Bryggeri AB tillhanda senast måndagen den 7 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kopparbergs Bryggeri AB, c/o Extra bolagsstämma, 714 82 Kopparberg. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kopparbergs.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag.

Beslutsförslag

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Kopparberg Bryggeri AB:s styrelseledamot Jan Berg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 3 - Val av en eller flera justeringspersoner
Styrelsen föreslår Peter Bronsman och Mikael Jönsson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag
Kopparbergs Bryggeri AB offentliggjorde den 14 april 2020 att styrelsen till följd av det globala utbrottet av COVID-19 beslutat att ändra sitt förslag till utdelning från tidigare föreslaget belopp om 6,50 kr till 4,75 kr per aktie. Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag varpå totalt 97 893 073 kronor utdelades av totalt 572 150 122 kronor som stod till stämmans förfogande. Efter utdelningen kvarstod 474 257 049 som överfördes i ny räkning.

Eftersom konsekvenserna av pandemin nu bättre kan överblickas, föreslår styrelsen en extra utdelning om 1,75 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 10 december. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 15 december 2020.

Övrigt

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 20 609 068 aktier, av vilka 2 800 000 är A-aktier och 17 809 068 är B-aktier. A-aktierna berättigar till en röst och B-aktierna berättigar till en tiondels röst. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer, senast tisdagen den 24 november 2020, finnas tillgängliga på bolagets webbplats ww.kopparbergs.se. Samtliga handlingar kommer då också att finnas tillgängliga hos Bolaget samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Kopparberg i november 2020

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779