REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 18 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstning är slutligt sammanställt.

Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021, dels till Bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 17 maj 2021 genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) vilket begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 11 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Kopparbergs Bryggeri AB:s webbplats, www.kopparbergs.se, under rubriken "För aktieägare". Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. För att få formuläret skickat per post ska detta anmälas skriftligen till Kopparbergs Bryggeri AB, att. Årsstämma 2021, 714 82 Kopparberg.

Det ifyllda formuläret måste vara Kopparbergs Bryggeri AB tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kopparbergs Bryggeri AB, att. Årsstämma 2021, 714 82 Kopparberg. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.kopparbergs.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en stämma enbart genom förhandsröstning. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Kopparbergs Bryggeri AB, att. Årsstämma 2021, 714 82 Kopparberg senast lördagen den 8 maj 2021.

Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets webbplats www.kopparbergs.se och på adressen Kopparbergs Bryggeri AB, 714 82 Kopparberg, senast torsdagen den 13 maj 2021 samt sänds till de aktieägare som så önskar och som uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020

7. Beslut om

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

9. Beslut om arvode åt styrelsen och revisorn

10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant

11. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 3 - Val av en eller två justeringsmän

Till person att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll föreslås Anders Andersson och Mikael Jönsson, eller vid förhinder för honom/henne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet

Punkt 7(b) - Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 6,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 20 maj 2021. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 25 maj 2021.

Punkt 8 - Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Det föreslås att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem (5), utan suppleanter, och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 9 - Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå enligt följande: 5 prisbasbelopp till styrelseordföranden, 3 prisbasbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelsens ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant

Till styrelseledamöter föreslås omval av Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Wolfgang Voigt, Mikael Jönsson och Jan Berg, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att man avser, för det fall man väljs av stämman, utse Claes-Göran Rapp som huvudansvarig revisor.

Övrigt

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 20 609 068 aktier, av vilka 2 800 000 är A-aktier och 17 809 068 är B-aktier. A-aktierna berättigar till en röst och B-aktierna berättigar till en tiondels röst. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer, senast tisdagen den 4 maj 2021, finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.kopparbergs.se. Samtliga handlingar kommer då också att finnas tillgängliga hos Bolaget samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Kopparberg i april 2021

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om Bolaget finns på www.kopparbergs.se.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779