REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) org.nr. 556479-8493 kallar till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 kl. 13.30 på John Scott's Pub, Kristineplan 1, Kopparberg, med registrering från kl.13.00.

I och med att vi lyder under strikta restriktioner för att minimera spridandet av Covid-19 kan stämman inte hållas på bryggeriet likt tidigare år. Vi följer regeringens och folkhälsomyndighetens råd och rekommenderar er att i möjligaste mån inte resa i onödan och i möjligaste mån delta i stämman genom ombud. Stämman kommer även att behöva anpassas efter den rådande situationen innebärande att vi inte bjuder på någon förtäring, att ingen bryggerivisning kommer att genomföras samt att endast en nedbantad version av verkställande direktörens anförande kommer att hållas. Därtill tillåts inga bisittare, utöver vad som anges i aktiebolagslagen. Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämma bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets hemsida, www.kopparbergs.se.

Nästa år hoppas vi återigen kunna hålla stämman på bryggeriet med den sedvanliga bryggerivisningen.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta vid stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2020 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 13 maj 2020, helst före kl. 12.00. Anmälan om deltagande kan göras per e-post: [email protected], per telefon: 0580-88600 (måndag-torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl.08:00-14:00) eller per post till Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag, 714 82 Kopparberg. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.kopparbergs.se.

Vid anmälan uppge namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ombud. Vid deltagande genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas (i original) i god tid före bolagsstämman till adressen enligt ovan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste en bestyrkt kopia av registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 13 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019

7. Beslut om

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

9. Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisorer

10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant

11. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 7(b) - Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 4:75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 22 maj 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 maj 2020.

Punkt 8 - Det föreslås att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem (5), utan suppleanter, och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 9 - Det föreslås att styrelsearvode ska utgå enligt följande: 5 basbelopp till styrelseordföranden, 3 basbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelsens ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Till styrelseledamöter föreslås omval av Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Wolfgang Voigt, Mikael Jönsson och Jan Berg, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt

Styrelsen och den verkstallande direktoren ska, om nagon aktieagare begar det och styrelsen anser att det kan ske utan vasentlig skada for Bolaget, vid arsstamman lamna upplysningar om forhallanden som kan inverka pa bedomningen av ett arende pa dagordningen, och forhallanden som kan inverka pa bedomningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser aven Bolagets forhallande till annat koncernforetag samt koncernredovisningen och dotterforetags forhallanden.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Klotenvägen 1, 714 82 Kopparberg, samt på Bolagets hemsida www.kopparbergs.se under minst tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Kopparberg i april 2020

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779