REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget"), org.nr 556479-8493, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 13:30 på John Scott's Pub Kopparberg Kristineplan 1, Kopparberg, med registrering från kl. 13:00.

En vällagad bryggerilunch med tillhörande dryck serveras från kl. 11:30. Observera att lunchen och stämman hålls på John Scott's Pub och för de som önskar anordnas en bryggerivisning efter stämman.

Rätt att delta

Rätt att delta vid stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2024 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 7 maj 2024, helst före kl. 12:00. Anmälan om deltagande kan göras per e-post: [email protected], per telefon: 0580-88600 (måndag-torsdag kl. 08:00-14:00, fredag kl. 08:00-13:30) eller per post till Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag, 714 82 Kopparberg. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.kopparbergs.se.

Vid anmälan uppge namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ombud. Vid deltagande genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas (i original) i god tid före bolagsstämman till adressen enligt ovan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste en bestyrkt kopia av registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 3 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 7 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Jaana Bohman med adressen Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag, 714 82 Kopparberg eller med e-post till adressen [email protected].

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.
 7. Beslut om
  • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 9. Beslut om arvode åt styrelsen och revisorn.
 10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant.
 11. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 7(b) - Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 7,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 16 maj 2024. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 21 maj 2024.

Punkt 8 - Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.

Det föreslås att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem (5), utan suppleanter, och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 9 - Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer.

Det föreslås att styrelsearvode ska utgå enligt följande: 6 prisbasbelopp till styrelseordföranden, 4 prisbasbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelsens ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Wolfgang Voigt, Mikael Jönsson och Jan Berg, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås Mikael Jönson. Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att man avser, för det fall man väljs av stämman, utse Marcus Jonasén som huvudansvarig revisor.  

 

Övrigt

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse till 20 609 068 aktier, av vilka 2 800 000 är A-aktier och 17 809 068 är B-aktier. A-aktierna berättigar till en röst och B-aktierna berättigar till en tiondels röst.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen samt styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer, senast tisdagen den 23 april 2024, finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.kopparbergs.se. Samtliga handlingar kommer då också att finnas tillgängliga hos Bolaget samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Kopparberg i april 2024

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

 

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI 

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

 

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2024, kl. 08:00 CET.

 

 


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779