Kallelse till årsstämma i Kopparbergs Bryggeri

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Klotenvägen 1, Kopparberg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 13.00. Direkt efter årsstämman sker en rundvandring i bryggeriet.

Rätt att delta vid stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2018 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 16 maj 2018, helst före kl. 12.00. Anmälan om deltagande kan göras per e-post: [email protected], per telefon: 031-63 12 60 (vardagar mellan kl. 09.00-16.00), per telefax: 031-63 12 63 eller per post till Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag, 714 82 Kopparberg. Fullmaktsformulär tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.kopparbergs.se.

Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ombud och antal biträden, i samband med anmälan. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. Vid deltagande genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas (i original) i god tid före bolagsstämman till adressen enligt ovan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste en bestyrkt kopia av registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 16 maj 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017
 7. Anförande av verkställande direktören och frågestund
 8. Beslut om
  (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  (b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
 10. Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisorer
 11. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant
 12. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 8(b) - Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 5,90 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 24 maj 2018. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 29 maj 2018.

Punkt 9 - Det föreslås att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara sex (6), utan suppleanter, och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 10 - Det föreslås att styrelsearvode ska utgå enligt följande: 5 basbelopp till styrelseordföranden, 3 basbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelsens ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Till styrelseledamöter föreslås omval av Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Wolfgang Voigt, Mikael Jönsson, Carl-Eric Berg och Jan Berg, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Klotenvägen 1, 714 82 Kopparberg, samt på Bolagets hemsida www.kopparbergs.se under minst tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

 

Kopparberg i april 2018 Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten. Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018, kl. 08:00 CET.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779