Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Delårsrapport för perioden 2018-01-01-2018-09-30

  • Resultatet efter finansiella poster 242,6 Mkr (208,4 Mkr)
  • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 552,2 Mkr (1 464,0 Mkr)
  • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat
Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 552,2 Mkr (1 464,0 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 242,6Mkr (208,4 Mkr).

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 54,1 Mkr (65,5 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar        27,1 Mkr      (63,1 Mkr)
Immateriella anläggningstillgångar    37,0 Mkr        (2,3 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar     -10,0 Mkr        (0,1 Mkr)

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter har minskat med 0,2 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2017-12-31.
Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2018-09-30 till 60,9 Mkr (61,1 Mkr).

Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle är den 21/2 2019.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar
Koncernens nettoomsättning under årets nio första månader uppgick till 1 552,20 Mkr (1 464,0 Mkr), en ökning med 6 %.

Under perioden har vi fortsatt fokusera på vårt cidervarumärke Kopparberg.

På Systembolaget har vi förbättrat våra positioner och innehar första- och andraplatsen inom cidersegmentet med Kopparberg Päroncider samt Kopparberg Äpplecider. Inom ölsegmentet håller Sofiero Original, Sofiero Guld, Höga Kusten och Fagerhult sina positioner.

På den brittiska off-trade marknaden är Kopparberg Cider nu det 14:e mest sålda varumärket, inräknat alla varumärken inom öl, cider, vin och sprit. Det är den högsta placeringen någonsin. Inom on-trade är vi det näst mest sålda varumärket och på flaska det mest sålda premiumvarumärket.

Vi är väl beredda inför Brexit. Skulle det bli en hård Brexit har vi förberett genom att vi redan idag tappar våra produkter hos ett antal samarbetspartners på den brittiska marknaden. Vi kan beroende på utfallet i Brexitförhandlingarna snabbt öka upp tappningen för att inte störa produktionsflödet, vilket vi känner oss trygga med. Pundet har legat på en relativt stabil nivå under perioden men likväl har vi fortsatt att öka upp våra inköp av varor och tjänster i pund för att minska vårt framtida pundberoende.

Övriga exportmarknader som t.ex. Australien, Irland, Spanien, Grekland, Finland, Estland samt Cypern följer planenligt och vi fortsätter att stärka vårt premiumvarumärke Kopparberg.

Vädermässigt har det varit en fantastisk sommar 2018 på våra huvudmarknader.

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 242,6 Mkr (208,4 Mkr), en ökning med 16,4 %.

2018-11-28

Peter Bronsman
Verkställande direktör

Rapporten bifogas i sin helhet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.
Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018, kl.08:00 CET.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779