REGMAR

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Delårsrapport för perioden 2023-01-01-2023-06-30

Sammanfattning andra kvartalet 2023 (Jämfört med andra kvartalet 2022)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 733,8 Mkr (636,2 Mkr).
  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 109,4 Mkr (110,2 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 3,47 kr (3,46 kr).
  • Fortsatt starkt förtroende för vårt varumärke.

 

Sammanfattning delårsperioden januari - juni 2023 (Jämfört med perioden januari - juni 2022)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 163,2 Mkr (1 005,4 Mkr).
  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 153,5 Mkr (174,0 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 4,50 kr (5,01 kr).

 

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

 

Fakturering och resultat

 

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 163,2 Mkr (1 005,4 Mkr).

 

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 117,3 Mkr (131,0 Mkr).

 

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 58,6 Mkr (47,8 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

 

Immateriella anläggningstillgångar                12,1 Mkr        (-6,7 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar                    46,7 Mkr        (54,5 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar                   -0,2 Mkr         (0,0 Mkr)

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

 

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp

av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

 

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har minskat med 0,4 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2022-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2023-06-30 till 286,4 Mkr (335,7 Mkr).

 

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 22/11 2023. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

 

VD:s kommentar

 Koncernens nettoomsättning uppgick under det första halvåret 2023 till 1 163,2 Mkr (1 005,4 Mkr).

 

Under det andra kvartalet 2023 uppgick koncernens nettoomsättning till 733,8 Mkr (636,2 Mkr).

 

Den största delen av omsättningsökningen hänför sig till ökad försäljningsvolym på våra starka varumärken.

 

På den brittiska marknaden, som är vår största och viktigaste exportmarknad, fortsätter vi att fokusera på våra cider-, sprit- och alkoholfria produkter som vi marknadsför under varumärket Kopparberg.

 

Våra cidervarumärken Strawberry/lime, Mixed Fruit samt Mixed Fruit Tropical fortsätter att stärka sina positioner och även vår alkoholfria cider fortsätter att ta marknadsandelar.

 

Glädjande nog har fatförsäljningen på pubar och restauranger visat en stark försäljningsutveckling efter coronapandemins effekter. Även vår lansering av Kopparberg Cider Mix Variety 10-pack, där vi kan mixa upp till fem olika smaker i en och samma förpackning, har visat en mycket framgångsrik försäljning och blivit oerhört uppskattad av konsumenterna.

 

Våra viktigaste turistmarknader så som Spanien (inklusive Kanarieöarna), Cypern, Grekland och Malta uppvisar samtlig en positiv trend. Även övriga marknader som till exempel Irland, Finland, Estland och Sydafrika visar en försäljningsuppgång.

 

På den svenska marknaden fortsätter vi att öka våra marknadsandelar. På Systembolaget har vi ökat vår försäljning med 18 %. Inom cidersegmentet innehas topplaceringarna av Kopparberg Päroncider och Kopparberg Äpplecider. Inom ölsegmentet fortsätter våra starka varumärken Sofiero Original, Höga Kusten och Fagerhult att hålla sina positioner.

 

Inom Horeca (hotell, restaurang och catering) har vi en försäljningsökning på 6 %.

 

Resultatet före avskrivningar för perioden uppgick till 153,5 Mkr (174,0 Mkr).

 

Det andra kvartalet uppvisade ett resultat före avskrivningar på 109,4 Mkr (110,2 Mkr).

 

Att resultatet under andra kvartalet ligger i linje med föregående år är mycket positivt då det fortfarande råder en stor osäkerhet vad det gäller råvarupriser. Denna osäkerhet kommer förmodligen att kvarstå under resten av året, för att därefter förhoppningsvis stabiliseras.

 

 

 Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

 

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

 

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

 

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2023, kl. 08:00 CET.

 

Bifogade filer

Delarsrapport_23_Q2.pdf

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779