MAR

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 , Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-06-30

  • Koncernens resultat efter finansiella poster 210,0 Mkr (175,8 Mkr). - All Time High.

  • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 148,9 Mkr (971,2 Mkr).

  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 7,22 kr (6,47 kr).

  • Fortsatta framgångar i UK.

  • Lansering av Kopparberg Rum i UK.

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 148,9 Mkr

(971,2 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 210,0 Mkr (175,8 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 10,2 Mkr (14,4 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 2,3 Mkr (0,0 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 5,9 Mkr (14,5 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar 2,0Mkr (-0,1 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 0,2 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2019-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2020-06-30 till 154,3 Mkr (275,4 Mkr).

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 18/11 2020.Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Koncernens nettoomsättning uppgick under första halvåret 2020 till 1 148,9 (971,2). Det är en uppgång med 18 % jämfört med samma period föregående år.

Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 210,0 (175,8) en ökning på 19 %.

I Storbritannien som är vår viktigaste exportmarknad, har vi trots stängda pubar och under våren införda restriktioner, ökat vår försäljning och tagit marknadsandelar.

Inom cidersegmentet har vi fortsatt att ökat volymen på befintliga produkter, så som Kopparberg Mixed Fruit och Kopparberg Strawberry/lime. Här märker vi styrkan i varumärket Kopparberg, då konsumenterna har fortsatt att köpa produkterna i dagligvaruhandeln när pubar och restauranger varit stängda.

Nytt i spritsegmentet är Kopparberg Rum. Kopparberg Cherry Rum 37,5 % i 70 cl flaska samt en drickfärdig Kopparberg Cherry Rum på 25 cl burk (slim can). Dessa lanserades i juni med mycket god start.

Pink Gin segmentet fortsätter att öka på den brittiska marknaden och vi har utökat det med ytterligare en smak Mixed Fruit 37,5 % samt en drickfärdig Kopparberg Gin Strawberry /lime light 5% på 25 cl burk (slim can).

Vi har under perioden även tagit oss an ett helt nytt produktsegment, Kopparberg Hard Seltzer. En vattenklar, lågkaloriprodukt med en alkoholhalt på 5 % i smakerna Passion, Mixed Berries samt Black Cherry, alla på 33 cl burk (sleek can). Dessa lanserades i maj med en mycket god införsäljning.

På den svenska marknaden har vi ökat vår försäljning på Systembolaget inom både öl och cider, samt lanserat Kopparberg Pink Gin med en god försäljningsstart.

Ökningen på Systembolaget täcker upp den minskade försäljningen inom restaurangsegmentet och den stängda tyska gränshandeln.

Våra viktigaste turistmarknader, Spanien, Grekland och Cypern, är drabbade av reserestriktioner och har därmed inte kommit igång med försäljningen som tidigare.

Däremot är Australien, Irland och Finland exempel på länder där vi ökat försäljningen.

Covid19 gjorde att många marknader stängde både gränser, pubar och restauranger. Detta har sakteligen börjat öppnas upp igen, men än är det för tidigt att sia om när detta är tillbaka under normala omständigheter.

Sammanfattningsvis är detta det bästa resultatet någonsin men under rådande omständigheter är jag ödmjuk inför framtiden, men detta resultat hade aldrig varit möjligt utan en fantastisk personal både i Sverige och våra dotterbolag utomlands.

Även valutasituationen har påverkat oss negativt med framförallt en lägre pundkurs, men valutan kommer alltid att vara en osäkerhetsfaktor för oss.

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020, kl. 08:00 CET.

Bifogade filer

Delarsrapport_20_Q2.pdf

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779