Delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-06-30

  • Koncernens resultat efter finansiella poster 175,8 Mkr (161,6 Mkr) - All Time High.
  • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 971,2 Mkr (1 029,5 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie 6,47 kr (5,53 kr).
  • Lyckad ginlansering i UK.

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 971,2 Mkr (1 029,5 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 175,8 Mkr (161,6 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 14,4 Mkr (10,7 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar       0,0 Mkr            (16,0 Mkr)
Materiella anläggningstillgångar          14,5 Mkr             (5,7 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar        -0,1 Mkr            (-11,0 Mkr)  

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har minskat med 0,1 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2018-12-31.
Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2019-06-30 till 275,4 Mkr (147,8 Mkr).

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 20/11 2019.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Koncernens nettoomsättning uppgick under första halvåret 2019 till 971,2 (1029,5), nedgången beror framförallt på ett sämre väder på den brittiska marknaden.

På den svenska marknaden håller vi våra positioner vad det gäller cider och öl.

På den brittiska marknaden fortsätter vår cider att vara det mest sålda varumärket på flaska inom on-trade (pubar) och inom off-trade (supermarket) är vi det näst mest säljande cidervarumärket.

Under perioden har vi lanserat Kopparbergs Gin, dels på 70 cl flaska med en alkoholhalt på 37,5 % samt en RTD (ready to drink) på 25 cl burk med en alkoholhalt på 5 %.

Pink Gin segmentet är det snabbast växande dryckessegmentet på den brittiska marknaden. Vår ginförsäljning har gått långt över vår förväntan och det kommer att bli mycket intressant att följa dess utveckling under resten av året.

Övriga exportländer går planenligt och följer föregående års volymer. På grund av den stora efterfrågan av gin på den brittiska marknaden fick vi avbryta lansering av gin utanför UK, den kommer istället att äga rum i slutet av året samt under 2020.

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 175,8 (161,6) vilket är det bästa resultatet någonsin. Det härrör sig bland annat till förmånligare valuta samt en lyckad ginlansering som bidrog till en högre rörelsemarginal.

Året har börjat mycket bra, men än är det för tidigt att säga hur årets resultat kommer att bli då valutakursutvecklingen samt vädret alltid är stora osäkerhetsfaktorer.

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.
Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019, kl. 08:00 CET.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779