Delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30

  • Resultatet efter finansiella poster 141,7 Mkr (139,2 Mkr)
  • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 969,0 Mkr (937,6 Mkr)
  • Fortsatta exportframgångar

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, spritdrycker och läskedrycker. Tillverkningen sker vid koncernens bryggerier i Kopparberg, Laholm och Sollefteå.

Fakturering och resultat
Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 969,0 Mkr (937,6 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 141,7 Mkr (139,2 Mkr).

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 45,9 Mkr (44,2 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar 45,7 Mkr (39,1 Mkr)
Immateriella anläggningstillgångar 0,0 Mkr (4,9 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar 0,2 Mkr (0,2 Mkr)


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter har minskat med 0,3 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2016-12-31. Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2017-06-30 till 183,5 Mkr (298,1 Mkr).

Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle är den 30/11 2017.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar
Koncernens nettoomsättning uppgick under första halvåret 2017 till 969,0 Mkr (937,6 Mkr). Under perioden har vi fortsatt att fokusera på våra starka varumärken. På Systembolaget behåller Kopparberg Päroncider och Sofiero Original sina positioner inom respektive segment.
Vi fortsätter vår fokusering på den brittiska cidermarknaden och under det första halvåret har vi här ökat vår försäljning med 17 % jämfört med samma period föregående år.
Inom pubarna (on-trade) behåller Kopparberg Cider sin position som det mest sålda varumärket på flaska och på dagligvarukedjorna (off-trade) är vi fortfarande det näst mest sålda varumärket.
Det Craftsegment som vi lanserade på den brittiska marknaden under det första kvartalet har under perioden (Q2) fortsatt att utvecklas positivt.
De största osäkerhetsfaktorerna är och kommer alltid att vara valutakursutvecklingen samt vädret. Vår viktigaste valuta, det brittiska pundet, har i snitt under perioden varit mycket lägre än föregående år. Vad det gäller vädret på våra viktigaste marknader har det varit likvärdigt med föregående års.
I och med att vi har ökat försäljningen på den brittiska marknaden, men även ett flertal andra exportmarknader så som Spanien, Grekland, Irland, Cypern och Australien, kan vi redovisa det bästa resultatet någonsin för perioden.
Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 141,7 Mkr (139,2 Mkr).

Peter Bronsman, Verkställande direktör

Rapporten i sin helhet bifogas.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779