REGMAR

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 - Delårsrapport för perioden 2023-01-01-2023-03-31

  • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 429,4 Mkr (369,2 Mkr).

   

  • Koncernens resultat före avskrivningar 44,1 Mkr (63,8 Mkr).

   

  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,03 kr (1,55 kr).

   

  • Fortsatta exportframgångar.

  Verksamhet

  Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

   

  Fakturering och resultat 

  Fakturering

  Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 429,4 Mkr (369,2 Mkr). 

  Resultatet

  Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 44,1 Mkr (63,8 Mkr).

   

  Investeringar

  Koncernens investeringar uppgick för perioden till 44,6 Mkr (14,7 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande: 

  Immateriella anläggningstillgångar    16,6 Mkr                                  (-7,0 Mkr)                   

  Materiella anläggningstillgångar        27,9 Mkr                                  (17,6 Mkr)                                 

  Finansiella anläggningstillgångar         0,1 Mkr                                  (4,1Mkr)                            

   

  Redovisningsprinciper

  Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

  Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

   

  Miljöpåverkan

  Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

   

  Ställda panter och ansvarsförbindelser

  Ställda panter har minskat med 0,3 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2022-12-31.

  Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2023-03-31 till 198,1 Mkr (246,6 Mkr).

   

  Nästa rapporttillfälle

  Nästa rapporttillfälle är den 23/8 2023.

  Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

   

  VD:s kommentar 

  Under det första kvartalet 2023 uppgick koncernens nettoomsättning till 429,4 Mkr

  (369,2 Mkr).

  Den största delen av omsättningsökningen hänför sig till ökad försäljningsvolym. 

  Storbritannien är alltjämt vårt största exportland och vår viktigaste marknad. Här har vår försäljning fortskridit planenligt med fortsatt fokus på våra cider- och spritprodukter. Kopparberg Cider är alltjämt den mest sålda cidern inom segmentet Fruit Cider (smaksatt cider). Enligt statistik från dataanalys- och marknadsundersökningsföretaget IRi så ligger Kopparbergs på en 11:e plats i kategorin över de mest sålda öl- och cidervarumärkena i Storbritannien, vilket visar på varumärkets styrka. Den alkoholfria trenden fortsätter att växa och bland all alkoholfri cider på den brittiska marknaden är Kopparbergs den mest sålda. Tittar man på kategorin med all alkoholfri dryck och inte enkom cider så är Kopparbergs alkoholfria cider den 3:e mest sålda drycken.

  Införsäljningen till våra turistländer Spanien, Grekland, Cypern och Malta har gått bra och glädjande nog ser turistsäsongen ut att hamna på samma nivå som före pandemin. Turistsäsongen 2023 blir den första riktiga efter covid. Det här är viktiga länder för oss ur marknadssynpunkt, då det är den ultimata miljön att visa upp våra produkter. 

  Övriga länder så som Irland och Australien visar planenlig försäljningsutveckling.

  På den svenska marknaden följer våra starkaste varumärken Kopparberg Cider, Sofiero Original och Höga Kusten sin försäljningsplan och håller sina positioner.

  Resultatet före avskrivningar för det första kvartalet uppgick till 44,1 Mkr (63,8 Mkr).

  Det lägre resultatet hänför sig till ökade kostnader på råvaror, förpackningsmaterial samt frakter. Här finns fortfarande en eftersläpning när det gäller prisjustering mot kund. Vi räknar med att ha fullt genomförda prisjusteringar och att marginalerna kommer tillbaka under slutet av 2023. Den strategi som vi har lagt upp är vi helt övertygade om att det är den rätta för att vårda och behålla våra starka varumärkens värde i framtiden.

  Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

  Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

  OM KOPPARBERGS BRYGGERI

  Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

  Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

  Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023, kl. 08:00 CET.

   

  Bifogade filer

  Delarsrapport_23_Q1.pdf

  Om Kopparbergs Bryggeri

  Webbplats
  www.kopparbergs.se
  Bransch
  Mat och dryck

  Prenumerera

  Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

  Handelsinformation

  Kurs ()
  Förändring ()
  Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779