REGMAR

Kopparbergs Bryggeri AB - Delårsrapport Q1 2022

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

 Delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-03-31

  • Koncernens resultat före avskrivningar 63,8 Mkr (59,8 Mkr).
  • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 369,2 Mkr (327,7 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,55 kr (1,51 kr).
  • Fortsatta exportframgångar.

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

 

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 369,2 Mkr (327,7 Mkr).

 

Resultatet

Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 63,8 Mkr (59,8 Mkr).

 

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 14,7 Mkr (9,1 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande: 

Immateriella anläggningstillgångar    -7,0 Mkr           (0,0 Mkr)                        

Materiella anläggningstillgångar        17,6 Mkr           (11,4 Mkr)                                         

Finansiella anläggningstillgångar         4,1 Mkr          (-2,3 Mkr)                            

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

 

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

 

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har minskat med 0,1 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2021-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2022-03-31 till 246,6 Mkr (188,1 Mkr).

 

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 17/8 2022.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

  

VD:s kommentar

Under det första kvartalet 2022 uppgick koncernens nettoomsättning till 369,2 Mkr (327,7 Mkr). Omsättningsökningen hänför sig till ökad försäljning. 

I Storbritannien som är vår viktigaste exportmarknad fortsätter vår fokusering på våra cider- och spritprodukter och försäljningen av dessa har gått planenligt. På den brittiska marknaden har vi ökat vår totala försäljning med 5 %, vilket är mycket bra. Restriktionerna på pubar och restauranger har hävts och verksamheten har börjat återgå till det normala, vilket är mycket positivt då detta segment är väldigt viktig för vår fatförsäljning. 

Övriga länder så som Irland, Spanien, Australien, Grekland och Cypern visar på en försäljningsökning, vilket är mycket positivt. Detta beror mycket på att allt fler länder har börjat lyfta restriktionerna och resandet har börjat att komma igång igen. Försäljningen på våra viktiga turistmarknader är även ett viktigt varumärkesfönster för oss. 

På den svenska marknaden går vår försäljning planenligt. Även Sverige har öppnat upp och de slopade restriktionerna för pubar och restauranger har fått folk att hitta tillbaka till denna sektor, vilket är mycket positivt för våra pubar. 

Under kvartalet fick jag äran att ta emot en utmärkelse av H.M. Konungen.

Jag tilldelades H.M. Konungens Medalj i 8:e storleken Serafimerordens band med motiveringen "för betydande insatser inom svenskt näringsliv". Medaljen delades ut vid en ceremoni på Kungliga Slottet av kungen och drottningen. Denna medalj vill jag självfallet ta tillfället i akt att dela med våra anställda, kunder, leverantörer och aktieägare. För utan våra produkters stora succéer nationellt och internationellt, hade jag inte fått denna. Medaljen är ett belöningstecken för styrkan i vårt företag och våra varumärken. 

Resultatet före avskrivningar för det första kvartalet uppgick till 63,8 Mkr (59,8 Mkr).

Året har börjat mycket bra och vi gör vårt näst bästa Q1-resultat någonsin.

Vi ser med tillförsikt fram emot vad vi ska åstadkomma under resten av året, men än är det väldigt svårt att sia vad året har att bjuda på med tanke på vad som händer i omvärlden. 

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA 

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

 Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022, kl. 08:00 CET.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779