REGMAR

Delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-03-31

  • Koncernens resultat efter finansiella poster 50,0 Mkr (41,4 Mkr).
  • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 372,9 Mkr (357,0 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,80 kr (1,52 kr).
  • Fortsatta framgångar i gin-segmentet i UK.

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 372,9 Mkr (357,0 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 50,0 Mkr (41,4 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 2,1 Mkr (8,7 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 0,1 Mkr (0,3 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 4,1 Mkr (5,0 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar -2,1 Mkr (3,4 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 0,3 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2019-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2020-03-31 till 185,2 Mkr (89,4Mkr).

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 19/8 2020.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Under det första kvartalet 2020 uppgick koncernens nettoomsättning till 372,9 Mkr (357,0 Mkr).

Under januari och februari, innan covid-19-pandemin slog till fortsatte vi framgångsrikt

satsningen på våra etablerade starka varumärken. Vi fortsatte också vår satsning inom spritsegmentet bl.a. genom att lansera Pink Gin Passionfruit/Orange, vilken tagits emot mycket positivt på de brittiska öarna. Även våra ciderprodukter nådde nya försäljningsframgångar.

På Systembolaget följde våra huvudvarumärken Kopparbergs Cider, Sofiero Original och Höga Kusten försäljningen enligt plan.

Under de första två månaderna fortsatte även den positiva utvecklingen på marknaderna i Spanien, Grekland och Cypern. Detsamma gällde den tyska gränshandeln. Vi inledde även ett strategiskt samarbete för att lansera våra produkter på den inhemska tyska marknaden.

Under mars månad slog covid-19 till med full kraft.

På vår viktigaste marknad Storbritannien, stängde alla pubar och restauranger och även

på den svenska marknaden föll försäljningen inom detta segment kraftigt. De stängda

gränserna gjorde att den tyska gränshandeln upphörde helt, medan den norska gränshandeln begränsades kraftigt. Vi fick därför kontinuerligt anpassa vår produktion till de olika ländernas respektive myndighetsbeslut. Jag kan med stolthet konstatera att vi så här långt har lyckats hantera situationen väl, såväl inom produktion som produktutveckling.

Vi har också lyckats öka vår försäljning på våra huvudmarknader. Till detta bidrog att vi, framför allt i Storbritannien, lyckats kompensera bortfallet på restaurant- och pubsidan, med ökad försäljning inom dagligvarusegmentet och denna utveckling har hållit i sig även under april. Situationen är däremot svår på turistdestinationerna, där osäkerheten alltjämt är stor.

Självfallet är jag glad över att vi hittills lyckats förbättra koncernens resultat, men ödmjuk inför svårigheten att hantera covid-19 situationen, då ingen vet vad som kommer att hända framöver. Skulle det inte bli ytterligare drastiska myndighetsbeslut och restriktioner, känner jag mig relativt positiv inför kommande sommarmånader.

Resultatet efter finansiella poster för det första kvartalet uppgick till 50,0 Mkr (41,4 Mkr).

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2020, kl. 08:00 CET.

Bifogade filer

Delarsrapport_20_Q1.pdf

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779