Delårsrapport för perioden 2019-01-01-2019-03-31

  • Koncernens resultat efter finansiella poster 41,4 Mkr (44,1 Mkr)
  • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 357,0 Mkr (342,7 Mkr)
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,52 kr (1,48 kr)
  • Lansering av varumärket Balans i UK.

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 357,0 Mkr (342,7 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 41,4 Mkr (44,1 Mkr).

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 8,7 Mkr (6,2 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 0,3 Mkr (0,0 Mkr)
Materiella anläggningstillgångar 5,0 Mkr (13,1 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar 3,4 Mkr (-6,9 Mkr)

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter har minskat med 0,1 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2018-12-31.
Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2019-03-31 till 89,4 Mkr (93,4Mkr).

Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle är den 21/8 2019.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Under det första kvartalet 2019 uppgick koncernens nettoomsättning till 357,0 Mkr
(342,7 Mkr).

Under perioden har vi fortsatt fokusera på våra starka varumärken. På Systembolaget behåller Kopparberg Päroncider och Sofiero Original sina positioner inom respektive segment.

På de brittiska öarna - vår viktigaste marknad, behåller vi vår ledande position. På pubarna (on-trade) fortsätter Kopparberg Cider att vara det mest sålda varumärket på flaska. På dagligvarukedjorna (off-trade) är vi det näst mest sålda varumärket på cider och räknar vi med både öl och cider är Kopparberg idag det 6:e mest sålda varumärket, vilket är fantastiskt.

Under perioden har vi lanserat Balans som är ett kolsyrat vatten som är smaksatt med frukter och har en alkoholhalt på 4,0 %, utan färgämnen och socker. 
Produktsegmentet är helt nytt i Europa men liknande produkter har lanserats i USA med framgång. Den första marknad som vi väljer att lansera Balans på är den brittiska.

Inför stundande Brexitförhandlingar är vi väl förberedda vad det gäller inköp, produktion och distribution så att vi kan fortsätta leverera våra produkter utan störning under de viktiga sommarmånaderna.

Övriga exportländer har börjat enligt plan och vår strategi att stärka Kopparberg Cider som ett premiumvarumärke på utvalda marknader ligger kvar.

Resultatet för perioden var efter finansiella poster 41,4 Mkr (44,1 Mkr)

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.
Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019, kl. 09:50 CEST.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779