REGMAR

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Delårsrapport för perioden 2021-01-01 - 2021-03-31

  • Koncernens resultat före avskrivningar 59,8 Mkr (67,4 Mkr).
  • Koncernens nettoomsättning exklusive dryckesskatt 327,7 Mkr (372,9 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,51 kr (1,80 kr).
  • Fortsatt ökning av försäljningen i UK.

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 327,7 Mkr (372,9Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 59,8 Mkr (67,4 Mkr).

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 9,1 Mkr (2,1 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 0,0 Mkr (0,1 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 11,4 Mkr (4,1 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar -2,3 Mkr (-2,1 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 0,7 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2020-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2021-03-31 till 188,1 Mkr (185,2 Mkr).

Nästa rapporttillfälle

Nästa rapporttillfälle är den 18/8 2021.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar

Under det första kvartalet 2021 uppgick koncernens nettoomsättning till 327,7 Mkr (372,9 Mkr). Försäljningsnedgången hänför sig främst till att vi inte kunnat levererat ut till våra viktiga turistmarknader med anledning av de fortsatt hårda restriktioner som råder i dessa länder på grund av covid-19. I länder så som Spanien, Cypern och Grekland har försäljningen således inte haft möjlighet att kommit igång som förväntat.

I Storbritannien som är vår viktigaste exportmarknad har vi fortsatt att fokusera på våra cider- och spritprodukter och försäljningen av dessa har gått planenligt. På den brittiska marknaden har vi ökat vår totala försäljning med 1 %, vilket är mycket bra med hänsyn till de tuffa restriktioner som drabbat framförallt pubar och restauranger.

På den svenska marknaden och den försäljning som sker via Systembolaget, ligger vår cider- och ölförsäljning i linje med föregående år och vi innehar såväl första som andra plats inom cidersegmentet med Kopparbergs Päroncider och Äpplecider.

Inom pub- och restaurangsegmentet är det fortfarande restriktioner och där kommer det inte återgå till det normala förrän det släpps på dessa.

Under covid-19 har försäljningsmönstret i de flesta länder ändrats från att man tidigare haft försäljning såväl på on-trade (pubar, restauranger) som på off-trade (butiker, Supermarkets) till att under pandemin i stor sett enbart ha off-trade försäljning. Det har medfört att vi under sommarmånaderna haft en försäljningsökning, då man kunnat sitta ute och umgås. Vintermånaderna har i sin tur resulterat i en minskning, då man inte kunnat sitta ute på grund av det kalla vädret och därtill restriktioner som förbjuder större sällskap att samlas.

Resultatet före avskrivningar för det första kvartalet uppgick till 59,8 Mkr (67,4 Mkr).

Detta är det näst bästa Q1-resultatet någonsin.

Med detta resultat ser jag med tillförsikt framåt och fokuseringen kommer att ligga på att utveckla våra cider- och spritprodukter. Under april månad lanserade vi en smaksatt vodka som kommer att stärka vårt spritsegment, som numera innehåller vodka, gin och rom.

Självklart är det viktigaste just nu att få stopp på covid-19 och vi gör hela tiden vårt yttersta för att stoppa smittspridningen. Pandemin har lett till stora utmaningar för bland annat logistiken. Det är ett tufft arbete att få fram produkter med stängda gränser och olika restriktioner i olika länder, men vår personal har hanterat detta på ett mycket bra sätt, med största försiktighet och med stor respekt för covid-19.

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021, kl. 08:00 CET.

Bifogade filer

Delarsrapport_21_Q1.pdf

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779