REGMAR

Kopparbergs Bryggeri AB publicerar bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2021

Sammanfattning fjärde kvartalet 2021 (Jämfört med fjärde kvartalet 2020)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 445,8 Mkr (307,4 Mkr).
  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 60,0 Mkr (-17,3 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 1,58 kr (-1,46 kr) .
  • Succélansering av Mixed Fruit Tropical.

Sammanfattning verksamhetsåret 2021 (Jämfört med verksamhetsåret 2020)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 908,7 Mkr (1 927,8 Mkr).
  • Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 368,1 Mkr (314,4 Mkr).
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till 10,57 kr (7,95 kr).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 7,25 kr per aktie (6,75 kr).

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 908,7 Mkr (1 927,8 Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 292,4 Mkr (227,9 Mkr).

Koncernförhållande

Kopparbergs har följande helägda dotterbolag:

Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå

Kopparbergs España SL

Kopparberg USA INC

Ipswich93 AB

Sidras Kopparberg SA

Oy Kopparbergs Finland

Cider of Sweden South Africa

Kopparberg Australia

Följande delägda dotterbolag:

I Cider of Sweden uppgår ägarandelen till 57,8 %.

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 32,5 Mkr (10,7 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 8,8 Mkr (2,1 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 28,7 Mkr (8,8 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar -5,0 Mkr (-0,2 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 0,6 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med

2020-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2021-12-31 till 269,4 Mkr (172,3 Mkr).

Årsstämma

Årsstämman kommer att avhållas tisdagen den 17/5 2022 kl.13.30 i Kopparberg.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 25/4 2022 på hemsidan www.kopparbergs.se.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 7,25 kr per aktie.

Kommande rapporteringstillfällen

Kvartal 1 , 17 maj 2022

Kvartal 2 , 17 augusti 2022

Kvartal 3 , 23 november 2022

Kvartal 4 , 22 februari 2023

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar:

Under det fjärde kvartalet 2021 uppgick koncernens nettoomsättning till 445,8 Mkr (307,4 Mkr).

Under verksamhetsåret 2021 uppgick koncernens nettoomsättning till 1 908,7 Mkr (1 927,8 Mkr).

Årets resultat är ett av de bästa någonsin, med ett starkt fjärde kvartal. En bidragande orsak är att vi långsiktigt har fortsatt fokusera på våra cider- och spritprodukter under vårt starka varumärke Kopparberg.

På den brittiska marknaden, inom cidersegmentet, har vi genomfört en mycket lyckad lansering av vår Mixed Fruit Tropical. Lanseringen blev den största och mest framgångsrika inom cidersegmentet på hela den brittiska cidermarknaden under året.

På den brittiska marknaden ökade vår marknadsandel inom Fruit Cider (smaksatt cider) under året till 44 % (41%).

Vi har här även ökat vår försäljning av alkoholfri cider och den står nu för 8 % av vår totala cidervolym.

Vår alkoholfria cider är den mest sålda alkoholfria cidern på den brittiska marknaden och den 3:e mest sålda inom kategorin alkoholfria drycker.

Inom spritsegmentet har vi sedan tidigare lanserat gin, med Pink Gin i täten, samt Kopparberg rom. Under året har vi kompletterat segmentet med Kopparberg Vodka i flera olika smaker. Utvecklingen av detta segment kommer att fortsätta och nyckeln till dess framgång är att vi använder samma grundsmaker i spritprodukterna som i våra mest populära cidersmaker.

Övriga exportländer går enligt plan och visar att Kopparbergs varumärke stärks alltmer över världen.

Självfallet har vissa av våra turistmarknader så som Spanien, Cypern och Grekland varit hårt drabbade av Covid-19-pandemin, men dessa hoppas vi snart vara tillbaka till det normala.

På den svenska marknaden innehar vi, på Systembolaget, såväl första som andra plats inom cidersegmentet med Kopparbergs Päroncider och Äpplecider. Inom ölsegmentet ligger Sofiero Original på en 6:e plats. Försäljningen av våra övriga öl- och cidersorter går enligt plan.

För att förbättra och effektivisera vår framtida produktion har vi tagit beslutet att köpa in en ny burklinje till en kostnad på 50 Mkr. Den beräknas vara i drift under det andra halvåret 2022.

Vår pubkedja John Scott's, som är viktig för vår marknadsföring, har precis som övriga restaurangbranschen drabbats av coronapandemin men återhämtade sig positivt i slutet av året och det ser bra ut inför framtiden.

Sedan vi startade bryggeriet 1994 har kapitalet succesivt stärkts och för första gången passerade nu vårt eget kapital 1 miljard, och uppgick till 1 019,4 Mkr.

Med den starka finansiella ställningen, det goda resultatet samt en tro på fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslår styrelsen en höjd utdelning till 7,25 kr (6,75 kr) per aktie.

Resultatet före avskrivningar för verksamhetsåret 2021 uppgick till 368,1 Mkr (314,4 Mkr).

Det fjärde kvartalet 2021 uppvisade ett resultat på 60,0 Mkr (-17,3 Mkr).

Kopparberg 23 februari 2022

Peter Bronsman

Verkställande direktör

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022, kl. 08:00 CET.

Bifogade filer

Bokslutskommunike21.pdf

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779