REGMAR

Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020

  • Resultatet före avskrivningar uppgick till 314,4 Mkr (354,0 Mkr)
  • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 927,8 Mkr (2 013,2 Mkr)
  • Resultatet per aktie uppgick till 7,95 kr (9,88 kr)
  • Försäljningen upp med 18 % i UK
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,75 kr per aktie (6,50 kr)

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 927,8 Mkr (2 013,2 Mkr)

Resultatet

Koncernens resultat före avskrivningar uppgick till 314,4 Mkr (354,0 Mkr).

Koncernförhållande

Kopparbergs har följande helägda dotterbolag:

Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå

Kopparbergs España SL

Kopparberg USA INC

Ipswich93 AB

Oy Kopparbergs Finland

Cider of Sweden South Africa

Kopparberg Australia

Följande delägda dotterbolag:

I Cider of Sweden uppgår ägarandelen till 57,8 %

I Sidras Kopparberg SA uppgår ägarandelen till 68 %

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 10,7 Mkr (34,8 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Immateriella anläggningstillgångar 2,1 Mkr (3,0 Mkr)

Materiella anläggningstillgångar 8,8 Mkr (37,0 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar -0,2Mkr (-5,2 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har ökat med 0,1 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med

2019-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2020-12-31 till 172,3 Mkr (202,6 Mkr).

Årsstämma

Årsstämman kommer att avhållas den 18/5 2021 kl.13.30 i Kopparberg. Mot bakgrund av den fortsatta COVID-19-pandemin kan stämman komma att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Uppdaterad information om detta kommer en månad före stämman.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 23/4 2021 på hemsidan www.kopparbergs.se.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 6,75 kr per aktie.

Kommande rapporteringstillfällen

Kvartal 1 18 maj 2021

Kvartal 2 18 augusti 2021

Kvartal 3 17 november 2021

Kvartal 4 23 februari 2022

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar:

Omsättningen exklusive dryckesskatter under 2020 uppgick till 1 927,8 Mkr (2 013,2 Mkr).

Resultatet före avskrivningar uppgick under året till 314,4 Mkr (354,0 Mkr).

Litermässigt har vi under året ökat vår totala försäljning med 5 %, vilket är mycket bra då året med covid-19 ändrade försäljningsmönstret helt, med stängda gränser, pubar och restauranger, inställda event etc. Här märker vi styrkan i varumärket Kopparberg, då konsumenterna har fortsatt att köpa produkterna i dagligvaruhandeln när pubar och restauranger till stor del varit stängda.

I Storbritannien som är vår viktigaste exportmarknad och som står för 60 % av vår totala försäljning har vi fortsatt att fokusera på våra cider- och spritprodukter. Där har vi ökat våra marknadsandelar i både cider- och spritsegmentet. Vår försäljning inom cidersegmentet har ökat med 13 % och i spritsegmentet, där vi har både gin och rom, har vi ökat med 65 %.

Pundförsämringen har påverkat resultatet negativt med 112 Mkr under året. (Q4 -48 Mkr) Pundet försvagades med nästan 10 % under slutet av året, mycket på grund av Brexitoron. Brexitavtalet mellan EU och UK som skrevs på i slutet av året var mycket positivt och förhoppningsvis ger detta lite stabilitet till pundet, som sedan dess har stigit ca 4 %.

Övriga länder som ökat försäljningen är Australien och Irland. Dock har försäljningen i våra viktiga turistländer så som Spanien, Cypern och Grekland inte kommit igång som vi hoppats.

På den svenska marknaden har vi ökat försäljningen på Systembolaget och där innehar vi såväl första som andra plats inom cidersegmentet med Kopparbergs Päroncider och Äpplecider. Inom ölsegmentet håller Sofiero en 4:e plats.

Sammanfattningsvis har året trots covid-19 och negativ valutautveckling varit bra. Vår omställningsprocess från att ha varit ett traditionellt bryggeri som producerat öl, vatten och läsk till att bli en mer modern dryckesproducent med betoning på cider- och spritprodukter har nu börjat ge frukt. Denna process som vi påbörjade för många år sedan har visat sig vara ett lyckosamt beslut.

Med en stark likviditet och en förhoppning om en fortsatt positiv försäljningsutveckling för koncernen föreslås en utdelning på 6,75 kr (6,50 kr) per aktie.

Kopparberg 24 februari 2021

Peter Bronsman

Verkställande direktör

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021, kl. 08:00 CET.

Bifogade filer

Bokslutskommunike20.pdf

Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779