Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 247,2 Mkr (308,1 Mkr)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 5,90 kr per aktie (5,90 Kr)
  • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat
Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 936,0 Mkr (1 945,3 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 247,2 Mkr (308,1 Mkr).

Koncernförhållande
Kopparbergs har följande helägda dotterbolag:
Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå
Banco Bryggeri AB, Skruv
Kopparbergs España SL
Kopparberg USA INC
Ipswich93 AB
Oy Kopparbergs Finland
Cider of Sweden South Africa
Kopparberg Australia

Följande delägda dotterbolag:
I Cider of Sweden uppgår ägarandelen till 57,8 %
I Sidras Kopparberg SA uppgår ägarandelen till 68 %

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 121,0 Mkr (132,8 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar 79,7 Mkr (101,2 Mkr)
Immateriella anläggningstillgånga 2,3 Mkr (0,1 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar 39,0 Mkr (31,5 Mkr)


Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter har minskat med 0,6 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2016-12-31.
Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2017-12-31 till 86,8 Mkr (79,1 Mkr).

Årsstämma
Årsstämman kommer att avhållas den 22/5 2018 kl.13.30 i Kopparberg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 27/4 2018 på hemsidan www.kopparbergs.se Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 5,90 kr per aktie.

Kommande rapporteringstillfällen
Kvartal 1 22 maj 2018
Kvartal 2 28 augusti 2018
Kvartal 3 28 november 2018
Kvartal 4 21 februari 2019

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar:

Omsättningen exklusive dryckesskatter under 2017 uppgick till 1 936,0 Mkr (1 945,3 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 247,2 Mkr (308,1 Mkr) Detta är en minskning på 60,9 Mkr mot föregående år. Nedgången beror enbart på valutaeffekter. Med samma genomsnittliga pundkurs som under föregående år skulle resultatet istället ökat med 3 %. På vår viktigaste marknad, den brittiska, har vi volymmässigt ökat med 5 %. Detta trots att vädret varit extremt dåligt sett ur dryckesindustrins perspektiv. Denna volymökning har varit möjlig då vi fortsatt fokusera på våra framgångsrika smaker Strawberry/lime och Mixed Fruit under vårt cidervarumärke Kopparberg Cider, men även en lyckad försäljning av våra nischprodukter så som vårt craft cider segment under namnet Elk Warning , Kopparkeg en 5-liters ciderburk med tappkran samt Sparkling Rosé 7,0 % på 75 cl magnumflaska. Det är mycket positivt att våra konsumenter fortsätter att uppskatta våra produkter och köper dem i större omfattning. På den brittiska marknaden är Kopparberg Cider det mest sålda varumärket inom premiumsegmentet och tar man samtliga öl- och cidermärken på den brittiska off-trade marknaden kommer Kopparberg på en 7:e plats. Ser man på statistiken över de mest sålda varumärkena inom öl, cider, vin och sprit kommer Kopparberg Cider på en mycket stark 15:e plats.
Utöver vår huvudmarknad fortsätter länder som Estland, Spanien, Grekland, Cypern och Australien sin positiva utveckling.
På den svenska marknaden fortsätter Kopparberg Päroncider att vara Systembolagets mest sålda cider och inom ölsegmentet innehar såväl Sofiero Original 5,2 %, Sofiero Guld 7,5 % och Höga Kusten 5,3 % topplaceringar. Som jag nämnt i tidigare rapporter har vi inlett ett arbete med att förbättra balansen i våra valutaflöden, framförallt för att minska vårt pundberoende. I slutet av året började en större del av våra inköp av förpackningar, transporter och tjänster ske i pund.
Med en förhoppning om en fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslås en utdelning på 5,90 kr (5,90 kr) per aktie.

Kopparberg 21 februari 2018

Peter Bronsman
Verkställande direktör

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018, kl. 08:00 CET.

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten. Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.


Om Kopparbergs Bryggeri

Webbplats
www.kopparbergs.se
Bransch
Mat och dryck

Prenumerera

Få löpande information från Kopparbergs Bryggeri via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn KOBR-B ISIN-kod SE0000500779